Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 103,497,243

 GIẢI PHÁP THỰC NGHIỆM NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG
TRUYỀN DẪN TÍN HIỆU INTERNET TRÊN MẠNG TRUYỀN HÌNH CÁP
HFC (HYBRID FIBER COAXIAL)
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Hoàng Dũng, Trần Duy Chung, Cao Nguyễn Khoa Nam
Nơi đăng: TẠP CHÍ KHOA HỌC & CÔNG NGHỆ, ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG; Số: 9(106);Từ->đến trang: 10-16;Năm: 2016
Lĩnh vực: Kỹ thuật; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Bài báo này trình bày phương pháp xử lý và nâng cao chất lượng truyền dẫn tín hiệu Internet trên mạng truyền hình cáp HFC sử dụng kỹ thuật OFDM. Kỹ thuật này chia kênh truyền thành N kênh con, biến đổi luồng dữ liệu tốc độ cao thành các luồng dữ liệu song song. Sau đó, tác giả khảo sát mô hình mạng truyền hình cáp HFC trên thực tế, từ đó đề xuất phương pháp tính toán xử lý các thông số như công suất tín hiệu internet từng kênh đưa vào tuyến, thông số suy hao của các phần tử tích cực tương ứng với số lượng kênh khác nhau. Kết quả này có thể được sử dụng trong công tác thiết kế tuyến nhằm nâng cao dung lượng mà vẫn đảm bảo chất lượng tín hiệu truyền dẫn.
ABSTRACT
This paper aims to evaluate and improve the quality of Internet signal transmission based on a HFC (Hybrid Fiber Coaxial) network using OFDM (Orthogonal Frequency-Division Multiplexing) techniques and carrier technical reuse. The OFDM technique divides a channel into N channels and makes them change from high-speed data stream to parallel data streams. This paper will also analyze a HFC network model to develop a way that helps optimize the parameters calculation such as Internet signal power per channel, calibration of signal amplification level, attenuation of the active element on different channels. This proposed method can be applied to network designs and stream capacity enhancement while the transmission signal quality is still dependable.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn