Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 103,496,925

TRONG NƯỚC:
[1]Bài báo: Ứng dụng công nghệ RFID tích hợp IoT trong quản lý phòng thí nghiệm đa chức năng. Tác giả: Trần Duy Chung, Hoàng Bá Đại Nghĩa. tạp chí Khoa học Công nghệ - Đại học Đà Nẵng. Số: Số11(120). Trang: T25-28. Năm 2017. (Jun 4 2020 1:50PM)
[2]Bài báo: ĐỀ XUẤT MÔ HÌNH MẠNG CẢM BIẾN KHÔNG DÂY GIÁM SÁT VÀ ĐIỀU KHIỂN HÀNH TRÌNH CÁC HOẠT ĐỘNG GIAO THÔNG VẬN TẢI. Tác giả: Trần Duy Chung. Tạp chí khoa học - Trường Đại học Quy Nhơn, ISSN: 1859-0357. Số: 3. Trang: 25-33. Năm 2017. (Feb 21 2017 9:14AM)
[3]Bài báo: GIẢI PHÁP THỰC NGHIỆM NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG TRUYỀN DẪN TÍN HIỆU INTERNET TRÊN MẠNG TRUYỀN HÌNH CÁP HFC (HYBRID FIBER COAXIAL). Tác giả: Hoàng Dũng, Trần Duy Chung, Cao Nguyễn Khoa Nam. TẠP CHÍ KHOA HỌC & CÔNG NGHỆ, ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG. Số: 9(106). Trang: 10-16. Năm 2016. (Sep 27 2016 9:40PM)
QUỐC TẾ:
[1]Article: Safe Navigation for Indoor Mobile Robot Based on IoT Information. Authors: Trần Duy Chung. The 6th National Scientific Conference on Applying New Technology in Green Buildings (ATiGB 2020). No: 978-1-7281-8658-0/20/$31.00 ©2020 IEEE. Pages: 142-146. Year 2021. (Jun 21 2021 3:10PM)
[2]Article: An Ultraviolet C Light-Emitting Robot Design for Disinfection in the Operating Room. Authors: Nguyen Duy Minh Phan, Ngo Quoc Huy Tran, Le Anh Doan, Duy Chung Tran, Van Sanh Huynh, Quang Truong Vo, Duc Long Nguyen, and Qui Tra Phan
. Lecture Notes in Electrical Engineering. No: 730. Pages: 185 - 196. Year 2021.
(Jul 22 2021 1:47PM)
[3]Article: BUILDING RFID SYSTEM COMBINED IoT IN TEACHING PRACTICE. Authors: Tran Duy Chung, Nguyen Thi Thuy Hoai, Nguyen Van Phat. International Journal of Advanced Research in Computer Engineering & Technology (IJARCET). No: Volume 15. Pages: Issue 03. Year 2019. (Jun 4 2020 1:37PM)
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn