Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 103,567,922

 Safe Navigation for Indoor Mobile Robot Based on IoT Information
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Trần Duy Chung
Nơi đăng: The 6th National Scientific Conference on Applying New Technology in Green Buildings (ATiGB 2020); Số: 978-1-7281-8658-0/20/$31.00 ©2020 IEEE;Từ->đến trang: 142-146;Năm: 2021
Lĩnh vực: Khoa học công nghệ; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Quốc tế
TÓM TẮT
ABSTRACT
This paper presents how to control a mobile robot for tracking a priori path by using multi-sensors. The mobile robot can be monitored and controlled through multi-sensors information fusion technology based on the Internet of Things (IoTs). The mobile robot thus can operate in the environment of the closed space where unauthorized humans cannot enter with the reliable and highest monitoring accuracy. Moreover, an alarm message can also be sent to the mobile application based on IoT.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn