Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 86,212,901

 Using a Fuzzy Clustering Chaotic-Based Differential Evolution with Serial Method to Solve Resource-Constrained Project Scheduling Problems
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Min-Yuan Cheng, Duc-Hoc Tran, Yu-Wei Wu
Nơi đăng: Automation in Construction
unfaithful spouse will my husband cheat again i dreamed my husband cheated on me
; Số: 0;Từ->đến trang: 88–97;Năm: 2014
Lĩnh vực: Kỹ thuật; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Quốc tế
TÓM TẮT
ABSTRACT
Project scheduling is an important part of the construction project planning process. The resource-constrained problem seeks to find the optimal sequence that minimizes project duration under current precedence constraints and resource limitations. This study integrates the fuzzy c-means clustering technique and the chaotic technique into the Differential Evolution (DE) algorithm to develop the Fuzzy Clustering Chaotic-based Differential Evolution (FCDE) algorithm, an innovative approach to solving complex optimization problems. Within the FCDE, the chaotic technique prevents the optimization algorithm from premature convergence and the fuzzy c-means clustering technique acts as several multi-parent crossover operators in order to utilize population information efficiently and enhance convergence efficiency. Further, this study applies a serial method to reflect individual-user priorities into the active schedule and the project duration calculations. The FCDE and serial method are then integrated into a novel optimization model called the Fuzzy Clustering Chaotic-based Differential Evolution for Solving Resource Constrained Project Scheduling Problem (FCDE-RCPSP). Experiments run indicate that the proposed FCDE-RCPSP obtains optimal results more reliably and efficiently than the benchmark algorithms considered. The FCDE-RCPSP is a promising alternative approach to handling resource-constrained project scheduling problems.
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
walgreens pharmacy coupon walgreen online coupons promo codes walgreens
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn