Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 86,052,849

 Fuzzy Clustering Chaotic-based Differential Evolution for Resource Leveling in Construction Projects
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Min-Yuan Cheng, Duc-Hoc Tran, Nhat-Duc Hoang
Nơi đăng: Journal of Civil Engineering and Management
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
; Số: 0;Từ->đến trang: 1-12;Năm: 2015
Lĩnh vực: Kỹ thuật; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Quốc tế
TÓM TẮT
ABSTRACT
. Project scheduling is an important part of project planning in many management companies. Resource leveling problem describes the process of reducing the fluctuations in resource usage over the project duration. The goal of resource leveling is to minimize the incremental demands that cause fluctuations of resources, and thus avoid undesirable cyclic hiring and firing during project execution. In this research, a novel optimization model, named as Fuzzy Clustering Chaotic-based Differential Evolution for solving Resource leveling (FCDE-RL), is introduced. Fuzzy Clustering Chaotic-based Differential Evolution (FCDE) is developed by integrating original Differential Evolution with fuzzy c-means clustering and chaotic techniques to tackle complex optimization problems. Chaotic was exploited to prevent the optimization algorithm from premature convergence. Meanwhile, fuzzy c-means clustering acts as several multi-parent crossover operators to utilize the information of the population efficiently to enhance the convergence. Experimental results revealed that the new optimization model is a promising alternative to assist project managers in dealing with construction project resource leveling.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn