Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 86,477,903

 Báo cáo hội nghị: Tối ưu cân bằng thời gian, chi phí và chất lượng cho dự án xây dựng sử dụng thuật toán Đối lập tiến hóa vi phân đa mục tiêu
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Trần Đức Học, Phạm Anh Đức, Mai Anh Đức
Nơi đăng: Hội thảo khoa học "công nghệ xây dựng tiên tiến hướng đến phát triển bền vững - ATCESD 2015; Số: 0;Từ->đến trang: 1-9;Năm: 2015
Lĩnh vực: Kỹ thuật; Loại: Báo cáo; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Làm thế nào để cân bằng thời gian, chi phí và chất lượng là một công việc quan trọng của quản lý các dự án xây dựng. Tối ưu cân bằng giữa thời gian, chi phí và chất lượng trong phạm vi dự án là cần thiết để nâng cao lợi nhuận cho toàn dự án xây dựng. Nghiên cứu này phát triển một thuật toán mới, đối lập tiến hóa vi phân đa mục tiêu, để giải quyết vấn đề cân bằng thời gian, chi phí và chất lượng. Thuật toán này sửa dụng kỹ thuật đối lập cho việc khởi tạo quần thể đầu tiên và các đời sau. Các số đối lập được dùng để cải thiện khả năng tìm kiếm và hội tụ của quá trình tối ưu. Một ví dụ tính toán ở dự án đường cao tốc được sử dụng để chứng minh khả năng của mô hình mới trong việc tạo ra các giải pháp không vượt trội để trợ giúp cho các nhà quản lý dự án lựa chọn một kế hoạch hợp lý cho việc tối ưu thời gian, chi phí và chất lượng, một công việc rất khó khăn và tốn thời gian. So sánh với thuật toán sắp xếp không vượt trội di truyền, thuật toán bầy đàn đa mục tiêu, thuật toán vi phân đa mục tiêu và kết quả của nghiên cứu trước chứng minh tính hiệu quả của thuật toán mới.
ABSTRACT
How to balance time, cost and quality is a crucial task to construction project management. Tradeoff optimization among project duration (time), project cost, and project quality within the project scope is necessary to enhance overall construction project benefit. This paper develops a novel optimization algorithm, the Opposition-based Multiple Objective Differential Evolution (OMODE), to solve a time-cost-quality tradeoff (TCQT) problem. This novel algorithm employs an opposition-based learning technique for population initialization and for generation jumping. Opposition numbers are used to improve the exploration and convergence performance of the optimization process. A numerical high-way construction project case study is used to demonstrates the ability of the OMODE in generating non-dominated solutions to assist project managers to select an appropriate plan to optimize the TCQT, an operation that is otherwise difficult and time-consuming. Comparisons with non-dominated sorting genetic algorithm (NSGA-II), multiple objective particle swarm optimization (MOPSO), multiple objective differential evolution (MODE) and previous results verify the efficiency and the effectiveness of the proposed algorithm.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn