Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 86,053,546

 Báo cáo hội nghị: Tối ưu nhiều tài nguyên cân bằng trong nhiều dự án sử dụng thuật toán các sinh vật cộng sinh tìm kiếm
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Trần Đức Học, Phạm Anh Đức, Mai Anh Đức, Doddy Prayogo
Nơi đăng: Hội thảo khoa học "công nghệ xây dựng tiên tiến hướng đến phát triển bền vững - ATCESD 2015; Số: 0;Từ->đến trang: 1-7;Năm: 2015
Lĩnh vực: Kỹ thuật; Loại: Báo cáo; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Tài nguyên cân bằng là một quá trình được sử dụng trong phạm vi tiến độ dự án để giảm thiểu sự dao động trong việc sử dụng tài nguyên qua các thời kì của việc thực thi dự án. Nghiên cứu này giới thiệu một thuật toán mới gián đoạn sinh vật cộng sinh tìm kiếm để tối ưu hóa nhiều tài nguyên cân bằng trong nhiều dự án. Thuật toán này được đề xuất dự trên thuật toán được phát triển gần đây sinh vật cộng sinh tìm kiếm (SOS). SOS bắt chướt các chiến thuật trong mối quan hệ cộng sinh mà các sinh vật sử dụng để tồn tại trong hệ sinh thái. Kế quả thực nghiệm và các thử nghiệm xác suất chỉ ra rằng thuật toán đề xuất đạt được kết quả tối ưu ổn định và hiệu quả hơn so với các thuật toán tối ưu được so sánh. Thuật toán này là một phương pháp tiềm năng để giúp các nhà quản lý dự án giải quyết các vấn đề tài nguyên cân bằng một cách hiệu quả.marriage affairs blog.ivanovtech.com i want an affair
ABSTRACT
Resource leveling is the process used within project scheduling to reduce fluctuations in resource usage over the period of project implementation. This study introduces a novel Discrete Symbiotic Organisms Search for optimizing multiple resources leveling in the multiple projects scheduling problem (DSOS-MRLMP). The optimization model is proposed based on a recently developed metaheuristic algorithm, the Symbiotic Organisms Search (SOS) algorithm. The SOS mimics the symbiotic relationship strategies that organisms use to survive in the ecosystem. Experiments results and statistical tests indicate that the proposed model obtains optimal results more reliably and efficiently than the other optimization algorithms considered. The proposed optimization model is a promising alternative approach to assist project managers to handle resource-leveling project scheduling problems effectively.unfaithful spouse developerstalk.com i dreamed my husband cheated on meabortion stories gone wrong how to abort at home teenage abortion facts
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn