Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 86,053,653

 Domestic conference: Fuzzy Clustering Chaotic-based Differential Evolution for Construction Project Resource Leveling
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Min-Yuan Cheng, Duc-Hoc Tran, and Nhat-Duc Hoang
Nơi đăng: The 16th Symposium on Construction Engineering and Management—CEM 2012 Taichung-Taiwan/ Kỷ yếu hội nghị; Số: 0;Từ->đến trang: 0;Năm: 2012
Lĩnh vực: Kỹ thuật; Loại: Báo cáo; Thể loại: Quốc tế
TÓM TẮT
ABSTRACT
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn