Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 93,292,197

 Ứng dụng bộ điều khiển RST số trong điều khiển bền vững
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Trần Đình Khôi Quốc*, Nguyễn Thị Hoài Hương
Nơi đăng: Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN; Số: Số 5(102).2016;Từ->đến trang: 81;Năm: 2016
Lĩnh vực: Xã hội nhân văn; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Bài báo này giới thiệu ứng dụng của bộ điều khiển RST số trong điều khiển bền vững nhằm đảm bảo các độ dự trữ ổn định và hạn chế ảnh hưởng của nhiễu. Từ mối liên hệ giữa độ dự trữ modun với hàm độ nhạy ngõ ra, chúng tôi trình bày phương pháp đạt được các độ dữ trữ ổn định thông qua việc hạn chế giá trị cực đại của hàm độ nhạy ngõ ra. Quá trình thiết kế được thực hiện qua hai bước: gán cực và bám mô hình mẫu. Ở bước gán cực, ngoài các cực chính, các cực phụ được bổ sung vào hệ thống để thay đổi đặc tính Bode hàm độ nhạy. Ảnh hưởng của nhiễu lên ngõ vào đối tượng còn được hạn chế nhờ thành phần phụ trong R. Ở bước bám mẫu, mô hình mẫu được lựa chọn để hệ thống đạt được các chỉ tiêu chất lượng ở quá trình quá độ. Kết quả mô phỏng trên bộ truyền đai chứng tỏ hệ thống đạt được các yêu cầu về độ dữ trữ ổn định và hạn chế được ảnh hưởng của nhiễu đến hệ thống.
ABSTRACT
This article introduces an application of RST controllers in robust control in order to obtain stability margins and reduce disturbance effect. From the relationship between modulus margin and output sensitivity function, we present a method to obtain stability margins by limiting maximum value of output sensitivity function. Design process comprises two stages: pole assignment and model tracking. In the pole assignment stage, besides dominant poles, auxiliary poles are added to change Bode diagram of sensitivity functions. Effect of disturbance on input of plant is also restrained by additional term in R. In the model tracking stage, a model is chosen so that the system will reach required time domain specifications. Simulation result on flexible transmission shows that the system attains required stability margins and limits disturbance effect on the system.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn