Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 99,310,826

 Ứng dụng thuật toán ABE trong phương pháp nhận dạng theo hướng tập hợp hóa
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Nguyễn Hồng Anh, Trần Đình Khôi Quốc
Nơi đăng: Tạp chí Khoa học và Công nghệ các trường Đại học Kỹ thuật; Số: 44+45;Từ->đến trang: ;Năm: 2003
Lĩnh vực: Khoa học công nghệ; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Các thuật toán OBE (optimal bounding ellipsoid) trong phương pháp nhận dạng theo hướng tập hợp hóa cần đến một biên độ của nhiễu trong quá trình dự đoán tham số. Tuy nhiên, biên độ nhiễu này thường không xác định được, đặc biệt là đối với các dữ liệu công nghiệp. Thuật toán ABE đưa ra phương pháp tự động dự đoán biên độ nhiễu trong quá trình nhận dạng. Bài báo này giới thiệu những cải tiến trong việc ứng dụng thuật toán ABE, và những kết quả đạt được qua mô phỏng.
ABSTRACT
Optimal bounding ellipsoid (OBE) algorithms in approach of set-membership estimation require a knowledge of error bound. Howerver, this bound is unknown in most applications, particularly with industrial data. Automatic bound estimation (ABE) algorithm gives a method to estimate error bound during the process of identification. This article present improved applications of ABE algorithm, and its results in simlulation.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn