Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 93,290,677

 Xác định biên độ nhiễu của dữ liệu trong phương pháp nhận dạng tập hợp sử dụng êlip
unfaithful spouse developerstalk.com i dreamed my husband cheated on me
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Nguyễn Hồng Anh, Trần Đình Khôi Quốc
Nơi đăng: Hội nghị VICA06; Số: ;Từ->đến trang: ;Năm: 2005
Lĩnh vực: Chưa xác định; Loại: Báo cáo; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Trong bài toán nhận dạng tham số bằng phương pháp tập hợp, « chất lượng » nhận dạng liên quan chặt chẽ đến giả thiết về bên độ nhiễu. Chất lượng này có thể được đánh giá qua kích thước của miền bao không gian tham số, hay qua khoảng chiếu trực giao của miền bao này trên các hệ trục. Trong bài viết này, chúng tôi quan tâm đến phương pháp nhận dạng tập hợp trong đó miền bao tham số có dạng êlip. Vấn đề chọn lựa biên độ nhiễu được xem xét để giải quyết, đặc biệt là đối với các dữ liệu chứa nhiễu bất kỳ. Chúng tôi đề xuất một giải pháp để xác định biên độ của nhiễu cho phương pháp nhận dạng này dựa trên việc phân tích « kurtosis » của chuỗi sai lệch dự đoán. Hướng giảiquyết này cho phép loại bỏnhanh chóng các dữ liệu chứa sai lệch với biên độ lớn, đồng thời xác định được biên độ nhiễu để nhận dạng. Đây là một giải pháp thiết thực trong trường hợp người sử dụng không biết bất cứ thông tin nào về các nguồn nhiễu tác động lên đối tượng.
ABSTRACT
The «quality » of estimation in membership-set approach depends essentially on information about error bound. This quality can be measured via the size of enveloping domain, or by the orthogonal projection of this domain on the different axes of parameters. In this article, we are interested in membership-set approach using ellipsoid. Problem of choosing bound is considered, particularly in the case that data contain certain noise. We propose a method to determinate the maximal bound of error based on an analysis of “kurtosis” of pre-estimated error sequence. This method permits to eliminate very quickly the data said “aberrant” and obtain simultaneously bound for identification. It’s a practical solution in the case that we don’t have any information on characteristic of error.
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn