Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 91,822,630

 Xây dựng chương trình biên dịch trên VxWorks cho điều khiển bằng mạng Petri
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Trần Đình Khôi Quốc, Dương Quốc Bảo
Nơi đăng: Tạp chí Khoa học và Công nghệ các trường Đại học Kỹ thuật; Số: 69;Từ->đến trang: ;Năm: 2007
Lĩnh vực: Khoa học công nghệ; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Trên cơ sở phân tích các tính chất của hệ điều hành theo thời gian thực VxWorks, bài báo này đề xuất phương pháp xây dựng chương trình biên dịch giữa VxWorks và mạng Petri. Sơ đồ mô hình hóa theo cấu trúc mạng Petri vì vậy còn có khả năng điều khiển trên nền VxWorks. Một ví dụ đơn giản  trong điều khiển robot được sử dụng để minh họa cho việc mô hình hóa bằng mạng Petri và phương pháp xây dựng chương trình biên dịch.
marriage affairs all wife cheat i want an affair
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
ABSTRACT
By analyzing properties of VxWorks – a real time operation system, this article proposes a method for building a compiler between VxWorks and Petri net. So the structure modeling by Petri net is now controllable on VxWorks. A simple example on robot control is used to illustrate how to model a structure on Petri net and how to build a compiler.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn