Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 93,289,949

 Nhận dạng mô hình hộp xám tuyến tính
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Trần Đình Khôi Quốc
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
walgreens pharmacy coupon link promo codes walgreens
Nơi đăng: Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng; Số: 3/2010;Từ->đến trang: ;Năm: 2010
Lĩnh vực: Chưa xác định; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Nhận dạng mô hình hộp xám là dự đoán các tham số của mô hình trong đó người sử dụng biết trước một số thông tin về đối tượng. Bài báo này trình bày kỹ thuật xây dựng cấu trúc mô hình hộp xám tuyến tính cho việc dự đoán tham số qua công cụ nhận dạng của Matlab. Các tham số cần nhận dạng và các tham số đã biết được đưa vào mô hình hộp xám qua 2 vectơ độc lập để dễ dàng thay đổi lương thông tin cung cấp cho mô hình. Bài báo cũng giới thiệu phương pháp nhận dạng mô hình hộp xám qua việc sử dụng trực tiếp hàm tối ưu fmincon trong Matlab. Gradient hàm mục tiêu được tính toán và cung cấp cho hàm tối ưu để tăng độ chính xác nhận dạng. Đánh giá hai phương pháp được thực hiện trên đối tượng bậc 2 đơn giản và trên động cơ không đồng bộ.
walgreens prints coupons prescription coupon card free printable coupons
ABSTRACT
Identification of grey box model is estimating parameters of model in which we know a priori some object information. This article presents technique of building grey box structure for estimating parameters by identification toolbox in Matlab. Known and unknown parameters are transferred into model by two separate vectors for changing easily information supplied to model. This article also introduces another method of grey box model identification by using directly function of fmincon in Matlab. Gradient of objective function is calculated and supplied to optimization function to increase the preciseness of identification. Evaluation of these two methods is realized on 2nd order simple object and on asynchronous motor.
walgreens prints coupons prescription coupon card free printable coupons
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn