Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 93,292,823

 Chuyển đổi mô hình điều khiển từ mạng Petri sang Grafcet
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Trần Đình Khôi Quốc, Lê Phương Quyên
Nơi đăng: Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Đà Nẵng; Số: 1[42];Từ->đến trang: xxx;Năm: 2011
Lĩnh vực: Kỹ thuật; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Bài báo phân tích cơ chế thời gian không đồng bộ của mạng Petri, công cụ mô phỏng và lập trình điều khiển theo thời gian thực cho các hệ thống gián đoạn theo sự kiện, và cơ chế thời gian đồng bộ của PLC, một thiết bị điều khiển đang được sử dụng rộng rãi trong công nghiệp. Từ những đặc điểm trong cơ chế thời gian, sự khác nhau trong việc lưu giữ sự kiện và tính tương đương trong cấu trúc hình học giữa mạng Petri và Grafcet, tác giả xây dựng phương pháp chuyển đổi một mô hình điều khiển từ mạng Petri sang ngôn ngữ Grafcet. Phương pháp này được kiểm chứng trên PLC họ TSX Pro của Schneider, áp dụng thực nghiệm trên dây chuyền SAPHIR tại PFIEV Đà Nẵng và mang lại các kết quả chính xác.
walgreens prints coupons prescription coupon card free printable coupons
ABSTRACT
This paper analyzes asynchronous time mechanism of Petri net, a tool for modelling and programming for real time control of discrete event systems, and synchronous time mechanism of PLC, a control unit is widely used in industry. From properties of time mechanism, the difference in holding events and the equivalence in geometric structure between Petri net and Garfcet, authors build method for transformation of control model from Petri net to Grafcet. This method is verified on TSX Pro family of Schneider PLC, applied on SAPHIR chain at PFIEV Danang and gives good results.
marriage affairs open i want an affair
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn