Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

TRONG NƯỚC:
[1]Bài báo: Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến niềm tin ban đầu đối với thanh toán qua di động. Tác giả: Nhan Tran-Danh, Ha Tran-Thi-Phuong, My Tao-Thi-Kieu. Kỷ yếu Hội thảo Khoa học Quốc gia Quản trị và Kinh doanh lần thứ VII (COMB-2018). Số: 1. Trang: 197-208. Năm 2019. (Jun 18 2019 10:10PM)
[2]Bài báo: Nghiên cứu tác động của trải nghiệm mua sắm đến ý định mua lại của người tiêu dùng đối với siêu thị chuyên doanh hàng chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp: Trường hợp nghiên cứu tại thành phố đà nẵng. Tác giả: Nhan Tran-Danh, Phuong Hien-Mai. Kỷ yếu Hội thảo Khoa học Quốc gia Quản trị và Kinh doanh lần thứ VII (COMB-2018). Số: 1. Trang: 229-241. Năm 2019. (Jun 18 2019 10:13PM)
QUỐC TẾ:
[1]Article: Knowledge-based decision support system for improving e-business innovations and dynamic capability of IT project management. Authors: Min-Ren Yan, Nhan Tran-Danh & Lin-Ya Hong. Knowledge Management Research & Practice (ISI-SSCI). No: 17. Pages: 125-136. Year 2019. (Jun 18 2019 9:58PM)
[2]Article: Role of Perceived Risk in Determining Consumer Acceptance of Mobile Payment: An Empirical Study in Vietnam. Authors: Nhan Tran-Danh, Ha Tran-Thi-Phuong. Proceedings of the 2nd International Conference on Marketing in the Connected Age (MICA-2018). No: 1. Pages: 117-134. Year 2018. (Jun 18 2019 10:02PM)
[3]Article: Ethical Consumption in Vietnam – Do Moral Philosophy, Values And Demographics Differences Matter? A Research Proposal. Authors: Ha Tran-Thi-Phuong, Nhan Tran-Danh. Proceedings of the 2nd International Conference on Marketing in the Connected Age (MICA-2018). No: 1. Pages: 389-403. Year 2018. (Jun 18 2019 10:04PM)
[4]Article: Applied Management Flight Simulator for Strategic Pricing Decision Support in Industrial Engine Market Competition. Authors: Min-Ren Yan, Nhan Tran-Danh, Ta-Kai Yang. Proceedings of the IEEE 2016 International Conference on Applied System Innovation (ICASI 2016), Okinawa, Japan. No: 1. Pages: 102-117. Year 2016. (Jun 18 2019 10:06PM)
[5]Article: Strategic Product Innovations and Dynamic Pricing Models in Oligopolistic Industrial Engine Market. Authors: Min-Ren Yan, Nhan Tran-Danh. Proceedings of the 4th International Multi-Conference on Engineering and Technology Innovation (IMETI) 2015, Kaohsiung, Taiwan R.O.C. No: 1. Pages: 115-131. Year 2015. (Jun 18 2019 10:07PM)
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn