Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 Nghiên cứu xây dựng chương trình sinh mã tự động các trigger phục vụ cập nhật gia tăng khung nhìn thực
unfaithful spouse developerstalk.com i dreamed my husband cheated on me
Chủ nhiệm:  Nguyễn Trần Quốc Vinh; Thành viên:  Phạm Quang Tín, Đặng Trung Thành
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
Số: Đ2012-04-19 ; Năm hoàn thành: 2012; Đề tài cấp ĐHĐN; Lĩnh vực: Công nghệ thông tin
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me

© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn