Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

[1] Đề tài cấp cơ sở: Tập trung hóa và khai thác kho dữ liệu khảo sát phục vụ công tác đảm bảo chất lượng tại Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng. Chủ nhiệm: Đặng Trung Thành. Thành viên: Nguyễn Thị Vân Anh . Mã số: T2016-04-13. Năm: 2016. (Mar 28 2016 8:14AM)
[2] Đề tài cấp cơ sở: Xây dựng lộ trình hướng tới đánh giá chất lượng chương trình đào tạo đại học theo chuẩn AUN-QA tại Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng. Chủ nhiệm: Nguyễn Phúc Nguyên. Thành viên: Nguyễn Thành Thủy, Đặng Trung Thành. Mã số: Đ2013-04-33 BS. Năm: 2014. (Mar 28 2016 8:04AM)
[3] Đề tài cấp cơ sở: Xây dựng hệ thống quản lý ký túc xá Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng. Chủ nhiệm: Nguyễn Văn Chức. Thành viên: Đặng Trung Thành. Mã số: T2014-04-39. Năm: 2014. (Mar 28 2016 8:08AM)
[4] Đề tài cấp cơ sở: Đảm bảo đồng bộ dữ liệu và đăng nhập một lần cho các phân hệ tin học hóa tại Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng. Chủ nhiệm: Nguyễn Hiệp. Thành viên: Nguyễn Trần Quốc Vinh, Đặng Trung Thành. Mã số: Đ2013-04-37-BS. Năm: 2013. (Mar 28 2016 8:02AM)
[5] Đề tài cấp ĐHĐN: Ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý hoạt động nghiên cứu khoa học tại trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng. Chủ nhiệm: Đặng Trung Thành. Mã số: T2010-04-28. Năm: 2012. (Oct 29 2013 8:13AM)
[6] Đề tài cấp ĐHĐN: Nghiên cứu xây dựng chương trình sinh mã tự động các trigger phục vụ cập nhật gia tăng khung nhìn thực. Chủ nhiệm: Nguyễn Trần Quốc Vinh. Thành viên: Phạm Quang Tín, Đặng Trung Thành. Mã số: Đ2012-04-19. Năm: 2012. (Oct 29 2013 8:19AM)
[7] Đề tài cấp cơ sở: Nghiên cứu hệ thống dữ liệu bảo hiểm y tế Đài Loan và ứng dụng tại Việt Nam. Chủ nhiệm: Phan Đình Vấn. Thành viên: Thân Trọng Hoài Trang, Đặng Trung Thành. Mã số: 20T2012-04-12. Năm: 2012. (Oct 29 2013 8:18AM)
[8] Đề tài cấp Bộ: Xây dựng hệ thống mô phỏng hỗ trợ cho việc giảng dạy và nghiên cứu thị trường chứng khoán. Chủ nhiệm: Nguyễn Thành Thủy. Thành viên: Phạm Văn Sơn ,Đặng Trung Thành. Mã số: B2009-ĐN04-38. Năm: 2011. (Oct 29 2013 8:20AM)
[9] Đề tài cấp ĐHĐN: Xây dựng hệ thống Quản lý thông tin nội bộ của Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng. Chủ nhiệm: KS. Đặng Trung Thành. Mã số: T2008-04-12. Năm: 2010. (Jan 31 2011 9:36AM)
[10] Đề tài cấp ĐHĐN: Xây dựng hệ thống quản lý phòng máy công cộng tại trường đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng. Chủ nhiệm: Nguyễn Trần Quốc Vinh. Thành viên: Đặng Trung Thành, Châu Ngọc Tuấn. Mã số: T2008-04-15. Năm: 2009. (Oct 29 2013 8:16AM)
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn