Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

TRONG NƯỚC:
[1]Tham luận: Một số yếu tố quan trọng trong việc xây dựng và hình thành hệ sinh thái khởi nghiệp "Có sức sống" tại địa phương. Tác giả: Huỳnh Ngọc Thành; Lê Minh Hiệp. Hội thảo "Xu hướng mới trong thương mại toàn cầu và thực tiễn tại Việt Nam. Trang: 20-24. Năm 2020. (Sep 4 2020 4:43PM)
[2]Bài báo: Một số lí luận về áp dụng mô hình PDCA trong quản lí chất lượng hoạt động nghiên cứu khoa học ở trường đại học. Tác giả: Huỳnh Ngọc Thành. Tạp chí Giáo dục. Số: Số đặc biệt tháng 4/2019. Trang: tr 107-110. Năm 2019. (Jul 25 2019 9:53AM)
[3]Bài báo: Phát triển khung năng lực cốt lõi của nguồn nhân lực trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp 4.0. Tác giả: Huỳnh Ngọc Thành. Tạp chí Giáo dục. Số: Số đặc biệt tháng 10/2019. Trang: 103-107. Năm 2019. (Apr 21 2020 3:26PM)
[4]Bài báo: Giải pháp nâng cao vị thứ xếp hạng của Đại học Đà Nẵng trên các bảng xếp hạng quốc tế. Tác giả: Huỳnh Ngọc Thành. Tạp chí Khoa học và Công nghệ ĐHĐN. Số: Vol.17, No.8, 2019. Trang: 31-35. Năm 2019. (Apr 21 2020 3:32PM)
[5]Bài báo: Quản lí hoạt động nghiên cứu khoa học ở trường đại học đáp ứng yêu cầu kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục hiện nay. Tác giả: Huỳnh Ngọc Thành. Tạp chí Khoa học và Công nghệ, Đại học Đà Nẵng. Số: Số 4(113). Trang: Trang: 17-19. Năm 2017. (Oct 16 2018 10:06AM)
[6]Bài báo: Hoạt động nghiên cứu khoa học tại Viện Nghiên cứu và Đào tạo Việt - Anh, Đại học Đà Nẵng. Tác giả: Huỳnh Ngọc Thành. Tạp chí Giáo dục và Xã hội. Số: Số Đặc biệt tháng 1. Trang: Trang: 294-298, 309. Năm 2017. (Oct 16 2018 10:10AM)
QUỐC TẾ:
[1]Article: FACTORS AFFECTING SCIENTIFIC AND TECHNOLOGICAL ACTIVITIES: A CASE OF UNIVERSITIES IN VIETNAM. Authors: Nguyen Quang Giao, Huynh Ngoc Thanh, Le Minh Hiep. Journal of Entrepreneurship Education. No: Số: Volume 23, Issue 3, 2020. Pages: 1-11. Year 2020. (Sep 4 2020 4:32PM)
[2]Article: Application of Quality Management Models Aiming Towards Innovation in Management at Vietnamese Universities. Authors: Nguyen Quang Giao, Huynh Ngoc Thanh. Higher Education Research. No: 2020; 5(2). Pages: 52-59. Year 2020. (Sep 4 2020 4:38PM)
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn