Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

SttTên mônNăm bắt đầuĐối tượngNơi dạy
[1]Triết học
Ngành: Các ngành KHKT khác
 2018 Học viên cao học  Trường Đại học Kinh tế Đà Nẵng
[2]Quản lý nhà nước về văn hóa
Ngành: Các ngành KHKT khác
 2017 Sinh viên  Trường Đại học Kinh tế Đà Nẵng
[3]Lý luận về nhà nước pháp quyền
Ngành: Triết học
 2017 Học viên cao học chuyên ngành Triết học  Trường Đại học Kinh tế Đà Nẵng
[4]Phương pháp nghiên cứu khoa học
Ngành: Các ngành KHKT khác
 2011 Sinh viên  Trường Đại học Kiến trúc Đà Nẵng
[5]Lịch sử triết học phương Đông
Ngành: Các ngành KHKT khác
 2011 Sinh viên  Trường Đại học Kiến trúc Đà Nẵng
[6]Lịch sử triết học phương Tây
Ngành: Các ngành KHKT khác
 2011 Sinh viên  Trường Đại học Kiến trúc Đà Nẵng
[7]Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam
Ngành: Các ngành KHKT khác
 2011 Sinh viên  Trường Đại học Kiến trúc Đà Nẵng
[8]Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin (1)
Ngành: Các ngành KHKT khác
 2009 Sinh viên  Trường Đại học Kiến trúc Đà Nẵng; Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Đà Nẵng; Trường Đại học Kinh tế Đà Nẵng; Trường Đại học Ngoại ngữ Đà Nẵng; Khoa Y Dược Đại học Đà Nẵng; Trường Đại học Bách khoa Đà Nẵng; Trường Cao đăng Công nghệ Thông tin, Đại học Đà Nẵng
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn