Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 60,145,588

 Dấu hiệu ngôn ngữ biểu hiện chiến lược lịch sự trong phát biểu chính trị Anh và Mỹ: hướng tiếp cận khối liệu
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: TS. Trần Hữu Phúc*; Tôn Nữ Hoàng Yến
Nơi đăng: Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN; Số: Số 8(105);Từ->đến trang: 62-66;Năm: 2016
Lĩnh vực: Ngôn ngữ; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Bài viết tìm hiểu việc sử dụng các dấu hiệu ngôn ngữ biểu hiện chiến lược lịch sự trong diễn ngôn chính trị Anh và Mỹ bằng phương pháp phân tích khối liệu. Các dấu hiệu biểu hiện chiến lược lịch sự dương tính và âm tính trong phát biểu chính trị Anh và Mỹ được thu thập để phân tích so sánh. Kết quả nghiên cứu cho thấy các dấu hiệu lịch sự trong các phát biểu chính trị này được thể hiện qua các cấu trúc ngôn ngữ chứa đựng các động từ, tính từ và trạng từ tình thái. Các dấu hiệu ngôn ngữ biểu hiện chiến lược lịch sự dương tính xuất hiện nhiều trong khối liệu diễn ngôn chính trị Mỹ hơn, trong khi đó các dấu hiệu ngôn ngữ biểu hiện chiến lược lịch sự âm tính được sử dụng với tần suất cao hơn trong khối liệu diễn ngôn chính trị Anh. Như vậy, có thể nhận định rằng các chính trị gia Mỹ có xu hướng sử dụng chiến lược lịch sự dương tính, ngược lại các chính trị gia Anh thiên về chiến lược lịch sự âm tính.
ABSTRACT
This paper is aimed at investigating the use of linguistic markers expressing politeness strategies in the discourse of British and American political speeches under the umbrella of corpus-based analysis. Markers of positive and negative politeness strategies used in British and American politicians’ speeches were collected for a comparative analysis. The results of this research show that most politeness markers occurring in these political speeches are in language structures with modal lexical verbs, modal adjectives and modal adverbs. Linguistic markers expressing positive politeness strategies occurred with higher frequencies in the American politician corpus while more linguistic markers expressing negative politeness strategies were found in the British politician corpus. Therefore, it can be claimed that American politicians appear to be more positive in expressing politeness strategies, whereas British politicians use more expressions of negative politeness strategies in their speech delivery.
[ udn_jst_8(105)_2016.pdf ]
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn