Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 72,776,206

SttHọ và Tên, Tên đề tàiTrình độCơ sở đào tạoNăm hướng dẫnBảo vệ năm
[1]Trần Tín Nghị
Đề tài: A cognitive study of negative transfers of English prepositions made by ESL learners.
Trách nhiệm: Hướng dẫn 1

 Tiến sĩ

 Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Đà Nẵng

 2016

 2020

[2]Trần Thị Thu Sang
Đề tài: An Investigation into The Material Process in "Me Before You" by Jojo Moyes and Its Vietnamese Translational Version by Le Trung.

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Đà Nẵng

 2017

 2019

[3]Nguyễn Thị Tú Trinh
Đề tài: A study of linguistic features of behavioural clauses in English and Vietnamese.
Trách nhiệm: Hướng dẫn 2

 Tiến sĩ

 Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Đà Nẵng

 2014

 2018

[4]Hoàng Thị Kim Cúc
Đề tài: A Corpus-based Research on Epistemic Modality Expressions as Mitigation Markers in British and American Political Speeches

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Đà Nẵng

 2016

 2018

[5]Nguyễn Minh Đức Thuận
Đề tài: Hedging Devices as Politeness Strategies in the Observer Newspaper

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Đà Nẵng

 2016

 2018

[6]Võ Thị Thanh Trúc
Đề tài: If Conditional Structures Expressing Politeness Strategies: A Corpus-based Research on English and American Press Discourse.

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Đà Nẵng

 2016

 2018

[7]Đỗ Thị Duy An
Đề tài: A Corpus-Based Study on Gender- Related Differences in Deontic Modality Markers Used in Commencement Remarks By American Speakers

 Thạc sĩ

 Trường Đại học ngoại ngữ - Đại học Đà Nẵng

 2015

 2017

[8]Hà Nai Ly
Đề tài: A comparative study on conceptual metaphor used in expressions denoting betrayal in love between English and Vietnamese songs.

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2014

 2016

[9]Nguyễn Thị Thái
Đề tài: An investigation into linguistic features of expressions denoting epistemic modality in the Observer newspaper articles.

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2014

 2016

[10]Tôn Nữ Hoàng Yến
Đề tài: A corpus-based research on linguistic expressions denoting politeness in American and British political speeches.

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2014

 2016

[11]Nguyễn Thị Thảo
Đề tài: A study of language expressions used as Politeness strategies in English refusal business letters

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Đà Nẵng

 2014

 2016

  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn