Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 72,775,406

TRONG NƯỚC:
[1]Bài báo: A corpus-based research on politeness strategies through IF-conditional expressions in the English observer newspaper.. Tác giả: Tran Huu Phuc, Nguyen Minh Duc Thuan. Tạp chí Ngôn ngữ và Đời sống. Số: 11B (279) 2018. Trang: 16-22. Năm 2018. (Dec 17 2018 1:53PM)
[2]Bài báo: Critical thinking in English language teaching and learning from curriculum design to instructional practice. Tác giả: Tran Huu Phuc, Le Thị Giao Chi. Kỷ yếu Hội thảo Quốc tế Ngôn ngữ học Việt Nam - Những chặng đường phát triển và hội nhập quốc tế (Nhà xuất bản Thông tin và Truyền thông). Số: ISBN: 978-604-80-3573-0. Trang: 859-873. Năm 2018. (Feb 25 2019 11:29AM)
[3]Bài báo: Phân tích biểu thức tình thái biểu hiện lời rào đón trong diễn ngôn tiếng Anh: hướng tiếp cận khối liệu. Tác giả: Trần Hữu Phúc - Hoàng Thị Kim Cúc. Tạp chí Ngôn ngữ và Đời sống. Số: 6(273)-2018. Trang: 53-59. Năm 2018. (Aug 14 2018 9:00AM)
[4]Bài báo: Ẩn dụ ý niệm trong câu hành vi tiếng Anh và tiếng Việt. Tác giả: Nguyễn Thị Tú Trinh, Phan Văn Hòa, Trần Hữu Phúc. VNU Journal of Social Sciences and Humanities. Số: 4 (2). Trang: 237-254. Năm 2018. (Jun 27 2018 9:27AM)
[5]Bài báo: Circumstantial meanings in behavioral clauses in English and Vietnamese. Tác giả: Nguyen Thi Tu Trinh, Phan Van Hoa, Tran Huu Phuc. VNU Journal of Social Sciences and Humanities. Số: Vol3 - No 5 (2017). Trang: 632-646. Năm 2017. (Mar 20 2018 2:52PM)
[6]Bài báo: Các Cách Tiếp Cận Đương Đại Trong Phân Tích Cú Đơn Tiếng Việt. Tác giả: Nguyễn Thị Tú Trinh, Phan Văn Hòa, Trần Hữu Phúc. VNU Journal of Foreign Studies. Số: Vol.33 - No.6. Trang: 102-122. Năm 2017. (Mar 9 2018 2:30PM)
[7]Bài báo: Đặc điểm của tham thể trong câu hành vi tiếng Việt và tiếng Anh. Tác giả: Nguyễn Thị Tú Trinh, Phan Văn Hoà, Trần Hữu Phúc. Journal of Military Foreign Language Studies. Số: 8 7-2017. Trang: 18-31. Năm 2017. (Jun 27 2018 10:03AM)
[8]Bài báo: Khảo cứu phương thức dịch mệnh đề hành vi mơ hồ trong tiếng Anh sang tiếng Việt trên cơ sở đảm bảo tính tương đồng về nghĩa ý niệm. Tác giả: PGS.TS. Phan Văn Hòa*; TS. Trần Hữu Phúc*; Nguyen Thi Tu Trinh*. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN. Số: Số 6(115).2017. Trang: 90-96. Năm 2017. (Jul 21 2017 4:42PM)
[9]Bài báo: Một số giải pháp cho việc xác định và phân loại các quá trình hành vi trong tiếng Anh và tiếng Việt. Tác giả: Nguyễn Thị Tú Trinh, Phan Văn Hòa, Trần Hữu Phúc. VNU Journal of Foreign Studies. Số: Vol.33 - No.3. Trang: 120-132. Năm 2017. (Jul 21 2017 9:52AM)
[10]Bài báo: Chiến lược lịch sự qua các biểu thức điều kiện trong diễn ngôn tiếng Anh: Hướng tiếp cận khối liệu. Tác giả: Tran Huu Phuc. NXB Đà Nẵng. Số: Mã số ISBN: 978-604-84-2517-3. Trang: 201-205. Năm 2017. (Feb 21 2019 10:22AM)
[11]Bài báo: Nghiên cứu điều kiện If biểu hiện chiến lược lịch sự: Tiếp cận khối liệu báo chí Anh. Tác giả: Trần Hữu Phúc. Tạp chí Ngôn ngữ và đời sống. Số: 11 (253) 2016. Trang: 1-7. Năm 2016. (Mar 20 2017 2:34PM)
[12]Bài báo: Phân tích chức năng của mệnh đề hành vi biểu thị hành vi cười trong tiếng Anh và tiếng Việt. Tác giả: Phan Van Hoa*, Tran Huu Phuc, Nguyen Thi Tu Trinh. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN. Số: Số 6(103).2016. Trang: 76. Năm 2016. (Jun 17 2016 2:36PM)
[13]Bài báo: Dấu hiệu ngôn ngữ biểu hiện chiến lược lịch sự trong phát biểu chính trị Anh và Mỹ: hướng tiếp cận khối liệu. Tác giả: TS. Trần Hữu Phúc*; Tôn Nữ Hoàng Yến. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN. Số: Số 8(105). Trang: 62-66. Năm 2016. (Oct 5 2016 4:04PM)
[14]Bài báo: Phân tích các dấu hiệu giảm nhẹ tình thái bổn phận của "Must" trong diễn ngôn tiếng Anh bằng phương pháp khối liệu. Tác giả: Trần Hữu Phúc. Tạp chí Ngôn ngữ và đời sống. Số: 2 (232) 2015. Trang: 26-31. Năm 2015. (Apr 15 2015 4:05PM)
[15]Bài báo: Phân tích diễn ngôn tiếng Anh: Hướng tiếp cận khối liệu. Tác giả: Trần Hữu Phúc. Tạp chí Ngôn ngữ và Đời sống. Số: 11 (241) - 2015. Trang: 2-7. Năm 2015. (May 3 2017 5:26PM)
[16]Bài báo: Phân tích dấu hiệu tình thái biểu hiện chiến lược lịch sự dương tính dựa trên khối liệu ngôn bản tiếng Anh. Tác giả: TS. Trần Hữu Phúc*. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN. Số: Số 4(77).2014. Trang: 99-102. Năm 2014. (Jul 11 2014 3:38PM)
[17]Bài báo: Phân tích lời rào đón dựa trên khối liệu phát biểu của đại sứ Anh - Mỹ. Tác giả: TS. Trần Hữu Phúc*. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
. Số: Số 6(79).2014, Quyển 2. Trang: 66-69. Năm 2014.
(Sep 19 2014 11:22AM)
[18]Bài báo: Ứng dụng phần mềm và phương pháp khối liệu vào việc phân tích phép ẩn dụ trong diễn ngôn tiếng Anh. Tác giả: TS. Trần Hữu Phúc. Tạp chí KH&CN Đại học Đà Nẵng. Số: 6 (67). Trang: 193-198. Năm 2013. (Mar 9 2014 4:34PM)
[19]Bài báo: A corpus-based analysis of obligation mitigation markers combined with deontic must in British and American ambassadorial speeches. Tác giả: Tran Huu Phúc. Tạp chí Khoa học và Công nghệ, Đại học Đà Nẵng. Số: ISSN 1859-1531. Trang: 87-91. Năm 2013. (Feb 21 2019 10:11AM)
[20]Bài báo: Khảo sát cách tiếp nhận của người Việt học tiếng Anh đối với các phương tiện tình thái diễn đạt chiến lược lịch sự. Tác giả: Trần Hữu Phúc. Tạp chí Khoa học & Công nghệ Đại học Đà Nẵng
unfaithful spouse developerstalk.com i dreamed my husband cheated on me
. Số: 6(55) 2012. Trang: 143-149. Năm 2012.
(Sep 6 2012 10:13AM)
[21]Tham luận: Ứng dụng hướng tiếp cận khối liệu trong phân tích diễn ngôn tiếng Anh. Tác giả: Trần Hữu Phúc
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
. Hội thảo quốc tế TESOL SEAMEO, Curtin University và Danang University of Foreign Language Studies
marriage affairs open i want an affair
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
. Trang: 20-21 Conference Booklet. Năm 2012.
(Sep 6 2012 10:32AM)
[22]Bài báo: Mô hình các dấu hiệu nói giảm trong phát biểu của Đại sứ Anh, Mỹ: Phân tích bằng phương pháp khối liệu. Tác giả: Trần Hữu Phúc
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
. Tạp chí Khoa học & Công nghệ Đại học Đà Nẵng
marriage affairs open i want an affair
walgreens prints coupons prescription coupon card free printable coupons
. Số: 7(56). Trang: 143-149. Năm 2012.
(Sep 6 2012 10:42AM)
[23]Bài báo: Tìm hiểu các phương tiện giảm nhẹ ý nghĩa bắt buộc của 'Must' trong tiếng Anh qua phương pháp phân tích khối liệu. Tác giả: Trần Hữu Phúc. Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng. Số: 5 (40) - 2010. Trang: 176-183. Năm 2010. (Apr 20 2011 4:21PM)
[24]Bài báo: Nghiên cứu một số cấu trúc ngữ đoạn tiếng Anh thông dụng. Tác giả: Trần Hữu Phúc
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
. Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
walgreens prints coupons open free printable coupons
. Số: 4 (21) - 2007. Trang: 163-169. Năm 2007.
(Apr 20 2011 4:17PM)
[25]Bài báo: Chuẩn đánh giá năng lực sử dụng ngôn ngữ của sinh viên hệ đào tạo cử nhân ngoại ngữ. Tác giả: Trần Hữu Phúc
walgreens prints coupons open free printable coupons
. Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng
walgreens prints coupons prescription coupon card free printable coupons
. Số: 4 (12) - 2005. Trang: 88-94. Năm 2005.
(Apr 20 2011 4:12PM)
[26]Tham luận: Bàn về việc nâng cao kỹ năng nói thông qua sự hành chức của mẫu lời nói cho sinh viên tiếng Anh năm thứ II. Tác giả: Trần Hữu Phúc
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
. Hội nghị khoa học Nghiên cứu Giảng dạy Ngoại ngữ - Trường Đại học Ngoại ngữ
walgreens prints coupons prescription coupon card free printable coupons
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
. Trang: 37-42. Năm 2000.
(Apr 20 2011 3:52PM)
QUỐC TẾ:
[1]Article: A Cognitive study of Nonlinguistic Factors Affecting the use of Prepositions by Vietnamese Native Speakers. Authors: Phuc Tran Huu, Thang Nguyen Tat, Nghi Tran Tin. International Journal of Applied Linguistics & English Literature. No: E-ISSN: 2200-3452 & P-ISSN: 2200-3592 Vol.8, No.1. Pages: 148-159. Year 2019. (May 23 2019 9:39AM)
[2]Article: Applying Ai Chatbot For Teaching A Foreign Language: An Empirical Research. Authors: Tran Tin Nghi, Tran Huu Phuc, Nguyen Tat Thang. INTERNATIONAL JOURNAL OF SCIENTIFIC & TECHNOLOGY RESEARCH. No: VOLUME 8, ISSUE 12; ISSN 2277-8616. Pages: 897-902. Year 2019. (Jan 11 2020 8:43PM)
[3]Article: Critical thinking in English language learning - From curriculum design to instructional practice. Authors: Tran Huu Phuc. SEAMEO Regional Centre for QITEP in Language, The eighth Annual International Symposium of Foreign Language Learning. No: AISOFOLL Vol 4-2018. Pages: 1-16. Year 2018. (Jun 30 2018 9:00PM)
[4]Article: Halliday's Functional Grammar: Philosophical Foundation and Epistemology. Authors: Nguyen Thi Tu Trinh, Phan Van Hoa, Tran Huu Phuc. Journal of English Language and Literature, Volume 7 No.3 June 2017. No: ISSN 2368-2132. Pages: 536-542. Year 2017. (Jul 21 2017 5:27PM)
[5]Article: Analyzing Modality Expressions as Hedges in English Discourse: A Corpus-based Approach. Authors: Tran Huu Phuc. International Journal on E-Learning Practices (IJELP), Volume 3, 2016 (Penerbit UMS 2016). No: ISSN 2289-4926. Pages: 01-18. Year 2016. (Jul 21 2017 9:40AM)
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn