Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 60,148,323

 Analyzing Modality Expressions as Hedges in English Discourse: A Corpus-based Approach
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Tran Huu Phuc
Nơi đăng: International Journal on E-Learning Practices (IJELP), Volume 3, 2016 (Penerbit UMS 2016); Số: ISSN 2289-4926;Từ->đến trang: 01-18;Năm: 2016
Lĩnh vực: Ngôn ngữ; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Quốc tế
TÓM TẮT
ABSTRACT
This paper aims at investigating the communicative purpose of different forms of hedges in English discourse under the umbrella of corpus-based analysis. Hedges are expressions showing the speaker’s tentativeness, indirectness and modality in speech communication. The two research corpora of British and American ambassadorial speeches are compiled to provide the data source and the software package of Wordsmith 5.0 is used to achieve statistical data for a comparative analysis of hedges in the research corpora. The results of this research shows that most hedges occurring in ambassadorial speeches are in patterns with modal lexical verbs, modal adjectives and modal adverbs as intensifiers and downtoners. Hedges in patterns with modal lexical verbs and modal adjectives occur with higher frequencies in the American ambassadorial corpus while more hedges with modal adverbs as intensifiers and downtoners are found in the British ambassadorial corpus. As such, it can be claimed from data analysis in this research that American ambassadors appear to be more personal and subjective, whereas the British ambassadors seem to be more tentative and objective in the use of modality expressions as hedges in their speech delivery.
[ ijelp_volume 3, 2016.pdf ]
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn