Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 60,152,662

 Một số giải pháp cho việc xác định và phân loại các quá trình hành vi trong tiếng Anh và tiếng Việt
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Nguyễn Thị Tú Trinh, Phan Văn Hòa, Trần Hữu Phúc
Nơi đăng: VNU Journal of Foreign Studies; Số: Vol.33 - No.3;Từ->đến trang: 120-132;Năm: 2017
Lĩnh vực: Ngôn ngữ; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Không giống các quá trình vật chất có các đặc điểm khu biệt ở cả hai bình diện ngữ nghĩa là ngữ pháp - từ vựng, các quá trình hành vi không có các đặc điểm đặc trưng như một phạm trù ngữ pháp khu biệt. Do sự mơ hồ về ngữ nghĩa nên chúng thường gây ra rất nhiều khó khăn cho việc xác định và phân loại. Đã có nhiều cố gắng nhằm làm sáng tỏ vấn đề này trong cả tiếng Anh và tiếng Việt (ví dụ, Halliday, 1994; Halliday & Matthiessen, 2004; Eggins, 1994, Martin và cộng sự, 1997; Hoàng Văn Văn, 2012), nhưng vẫn còn tồn tại một số vấn đề cần phải làm rõ hơn. Trong bài báo này, chúng tôi sẽ cố gắng nghiên cứu sâu các nguyên nhân của những khó khăn này và sẽ đề xuất một số gợi ý để xử lí những khó khăn đó. Dữ liệu nghiên cứu là 200 cú hành vi trong tiếng Anh và tiếng Việt được thu thập từ các truyện ngắn và tiểu thuyết. Trên cơ sở khung lí thuyết ngữ pháp chức năng của Halliday (1994), nghiên cứu cho thấy rằng để có thể xác định và phân loại một cách thoả đáng một quá trình (động từ) hành vi, cần thiết phải đặt nó trong mối quan hệ với các thành phần khác trong cú và cả hai tiêu chí ngữ nghĩa (ý nghĩa) và ngữ pháp - từ vựng (cấu trúc) đều phải được xem xét.
ABSTRACT
Unlike material processes which possess rather distinctive features both semantically and lexicogrammatically, behavioral processes do not possess features that characterize themselves as a distinctive grammatical category. Due to their semantic ambiguity, they often cause a lot of troubles for identification and classification. Great efforts have been made to shed light on this matter in both English and Vietnamese (Halliday, 1994; Halliday & Matthiessen, 2004; Eggins, 1994; Martin et. al., 1997; Hoang Van Van, 2012), but there still remain problems that need more clarification. In this paper, we will make an attempt to explore in some depth the causes of the troubles and offer some suggestions on how those troubles should be shot. The data for study is 200 behavioural clauses in English and Vietnamese collected from short stories and novels. The analysis is based on Halliday (1994)’s systemic functional grammar framework. The study suggests that in order to be able to identify and classify appropriately a behavioral process (verb), it must be placed in relation to other components of the clause, and both semantic (meaning) and lexicogrammatical (structure) criteria should be taken into consideration.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn