Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 60,149,577

 Các Cách Tiếp Cận Đương Đại Trong Phân Tích Cú Đơn Tiếng Việt.
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Nguyễn Thị Tú Trinh, Phan Văn Hòa, Trần Hữu Phúc
Nơi đăng: VNU Journal of Foreign Studies; Số: Vol.33 - No.6;Từ->đến trang: 102-122;Năm: 2017
Lĩnh vực: Ngôn ngữ; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Cú với tư cách là một phạm trù ngữ pháp đã và đang là trung tâm thu hút sự chú ý của các nhà ngôn ngữ học Việt Nam, và gây rất nhiều khó khăn cho việc phân tích và giải thích. Đã có nhiều nỗ lực để làm sáng tỏ vấn đề này. Tuy nhiên, chưa có sự đồng thuận giữa các nhà Việt ngữ về phân tích và giải thích cú đơn bởi vì mỗi nhà nghiên cứu dường như phân tích cú theo một cách tiếp cận khác nhau, sử dụng các khung lí thuyết khác nhau. Trong bài báo này, chúng tôi nghiên cứu một số cách tiếp cận hiện đại chính yếu trong việc phân tích cú đơn Việt Nam kèm theo đánh giá có phê phán từng cách tiếp cận để cung cấp cho độc giả một cái nhìn tổng quan về các nghiên cứu cú trong tiếng Việt. Nghiên cứu cho thấy hiện tại, các cách tiếp cận cấu trúc chịu ảnh hưởng bởi các nhà nghiên cứu theo chủ nghĩa cấu trúc châu Âu và châu Mĩ như de Saussure và Bloomfield, và các cách tiếp cận chức năng chịu ảnh hưởng bởi ngữ pháp chức năng của Dik và ngữ pháp chức năng hệ thống của Halliday dường như là các mô hình ngữ pháp chi phối các cách phân tích cú đơn trong tiếng Việt.
ABSTRACT
Clause as a grammatical category has been at the centre of attention throughout most of the history of linguistics in Vietnam and has caused a lot of troubles for analysis and interpretation. Great efforts have been made to shed light on this matter. There is, however, no consensus among Vietnamese linguists on clause analysis and interpretation because each of them seems to work on clause analysis in a variety of approaches using different frameworks. In this paper, we aim at investigating some major contemporary approaches to the analysis of the Vietnamese simple clause with our critical appraisals of each approach to provide readers with an overview of Vietnamese clause studies. The study reveals that at present structural approaches influenced by European and American structuralists such as Saussure and Bloomfeld, and functional approaches influenced by Dik’s functional grammar and Halliday’s systemic functional grammar
seem to be the dominant grammatical models for the analysis of the Vietnamese simple clause.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn