Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 60,151,909

 Ứng dụng phần mềm và phương pháp khối liệu vào việc phân tích phép ẩn dụ trong diễn ngôn tiếng Anh.
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: TS. Trần Hữu Phúc
Nơi đăng: Tạp chí KH&CN Đại học Đà Nẵng
marriage affairs blog.ivanovtech.com i want an affair
; Số: 6 (67);Từ->đến trang: 193-198;Năm: 2013
Lĩnh vực: Ngôn ngữ; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Nghiên cứu ngôn ngữ gần đây có xu hướng tập trung vào các vấn đề trong thực tiễn giao tiếp. Điều đáng quan tâm là làm sao các nhà nghiên cứu có thể thu thập được những dữ liệu xác thực một cách nhanh chóng để minh họa các thuộc tính ngôn ngữ. Một trong những hướng tiếp cận phổ biến trong phân tích diễn ngôn tiếng Anh hiện nay là bằng phương pháp khối liệu. Trên cơ sở các vấn đề cơ bản của ngôn ngữ học khối liệu, bài viết trình bày ứng dụng của phương pháp khối liệu và phần mềm chuyên dụng vào việc phân tích phép ẩn dụ trong một phát biểu được chuyển thể thành một khối liệu nhỏ. Các vấn đề được thảo luận liên quan đến việc thu thập dữ liệu xác thực từ thực tiễn giao tiếp ngôn ngữ, xây dựng tập khối liệu nghiên cứu, sử dụng các phần mềm và công cụ thu thập dữ liệu để phân tích phép ẩn dụ liên quan đến tình trạng nhập cư được nêu trong bài phát biểu.
ABSTRACT
Recent studies tend to be central to issues in authentic language communication. The matter of concern is how researchers can collect authentic data quickly to illustrate linguistic features. One of the popular approaches to English discourse analysis in current time is via corpus-based method. On the basic issues of corpus linguistics, this paper presents the application of corpus-based method and software pakages to analyzing the metaphor in an English speech transcribed into a small corpus. Issues of discussion are in relation to collecting authentic data from actual language communication, building a research corpus, using software packages and tools for collecting data to analyze the metaphoric phrases in relation to the situation of immigration mentioned in the speech.
unfaithful spouse will my husband cheat again i dreamed my husband cheated on me
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn