Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 60,147,157

 Phân tích dấu hiệu tình thái biểu hiện chiến lược lịch sự dương tính dựa trên khối liệu ngôn bản tiếng Anh.
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: TS. Trần Hữu Phúc*
Nơi đăng: Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN; Số: Số 4(77).2014;Từ->đến trang: 99-102;Năm: 2014
Lĩnh vực: Môi trường; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Bài viết tìm hiểu dấu hiệu tình thái biểu hiện chiến lược lịch sự dương tính trong ngôn bản tiếng Anh qua phân tích khối liệu. Hai khối liệu phát biểu của đại sứ Anh và Mỹ được xây dựng nhằm cung cấp dữ liệu để phân tích chiến lược lịch sự. Dấu hiệu tình thái, biểu hiện thái độ của người nói, được thu thập để phân tích chiến lược lịch sự của người nói cả dương tính lẫn âm tính. (Chiến lược lịch sự âm tính sẽ được trình bày trong bài báo kế tiếp.) Kết quả nghiên cứu cho thấy dấu hiệu tình thái trong các khối liệu là những cụm từ diễn tả chiến lược lịch sự dương tính như quan tâm đến người nghe, cam kết mạnh, rào đón, thể hiện sự gần gũi, động viên, lạc quan và khen để giảm áp lực phê bình. Tần suất của các dấu hiệu này ở khối liệu đại sứ Mỹ cao hơn ở khối liệu đại sứ Anh. Như vậy, có thể luận rằng đại sứ Mỹ tỏ ra dương tính hơn so với đại sứ Anh trong chiến lược lịch sự.
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
ABSTRACT
This paper aims at investigating modality markers as positive politeness strategies in English discourse under the umbrella of corpus-based analysis. The two corpora of British and American ambassadorial speeches are compiled to provide data for a comparative analysis of politeness strategies. Modality markers, as expressions of the speaker’s attitude in the utterance [6], are collected to analyse the speakers’ politeness including both positive and negative strategies. (Negative politeness strategies will be discussed in the forthcoming paper.) The results of this research show that modality markers found in the research corpora are expressions of positive politeness strategies in terms of paying attention to hearers, expressing strong commitment, hedging, expressing solidarity with hearers, expressing encouragement, optimism and complimenting to mitigate the force of critical comments. Such markers occur with higher frequencies in the American ambassador corpus than in the British ambassador corpus. As such, it can be argued that American ambassadors are more positive than British ambassadors in conducting their politeness strategies.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn