Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 60,153,085

 Phân tích lời rào đón dựa trên khối liệu phát biểu của đại sứ Anh - Mỹ
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: TS. Trần Hữu Phúc*
Nơi đăng: Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN
abortion stories gone wrong information about abortions teenage abortion facts
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
; Số: Số 6(79).2014, Quyển 2;Từ->đến trang: 66-69;Năm: 2014
Lĩnh vực: Công nghệ thông tin; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Bài viết tìm hiểu mục đích giao tiếp của các dạng lời rào đón khác nhau trong ngôn bản tiếng Anh qua phân tích khối liệu. Hai khối liệu phát biểu đại sứ Anh và Mỹ được xây dựng nhằm cung cấp dữ liệu cho việc phân tích. Lời rào đón thể hiện sự dè dặt, gián tiếp và tình thái của người nói trong giao tiếp. Kết quả nghiên cứu cho thấy hầu hết lời rào đón trong các phát biểu đại sứ là những mô hình có động từ tình thái, tính từ tình thái và trạng từ tình thái mang nghĩa nhấn mạnh và giảm nhẹ. Mô hình với động từ tình thái và tính từ tình thái có tần suất cao ở khối liệu phát biểu của Đại sứ Mỹ, trong khi mô hình với trạng từ tình thái xuất hiện nhiều hơn ở khối liệu phát biểu của Đại sứ Anh. Như vậy, có thể thấy rằng Đại sứ Mỹ tỏ ra cá nhân và chủ quan hơn, ngược lại Đại sứ Anh dè dặt và khách quan hơn trong phát biểu.
walgreens prints coupons rx coupons printable free printable coupons
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
walgreens pharmacy coupon link promo codes walgreens
ABSTRACT
This paper aims at investigating the communicative purpose of different forms of hedges in English discourse under the umbrella of corpus-based analysis. The two corpora of British and American ambassadorial speeches are compiled to provide the data source for a comparative analysis. Hedges are expressions showing the speaker’s tentativeness, indirectness and modality in speech communication. The results of this research shows that most hedges occurring in ambassadorial speeches are in patterns with modal lexical verbs, modal adjectives and modal adverbs as intensifiers and downtoners. Hedges in patterns with modal lexical verbs and modal adjectives occur with higher frequencies in the American ambassador corpus while more hedges with modal adverbs as intensifiers and downtoners are found in the British ambassador corpus. As such, it can be seen that American ambassadors appear to be more personal and subjective, whereas the British ambassadors seem to be more tentative and objective in speech delivery.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn