Nguyễn Thị Bích Thu
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 
Mục này được 36935 lượt người xem
Họ và tên:  Nguyễn Thị Bích Thu
Giới tính:  Nữ
Năm sinh:  20/08/1969
Nơi sinh: Thường Tín, Hà Nội
Quê quán Quảng Trị
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  Tâm lý học; Tại: Trường Đại học Tổng hợp Lômônôxôp, Nga
Đơn vị công tác: Khoa Quản trị Kinh doanh; Trường Đại học Kinh tế
Chức vụ: Trưởng Bộ môn
Học vị: Tiến sĩ; năm: 2009; Chuyên ngành: ; Tại: Tiến sĩ tại Đại học Đà Nẵng
Dạy CN: Quản trị kinh doanh, Quản trị nguồn nhân lực, Tâm lí quản trị.
Lĩnh vực NC: 
Ngoại ngữ: Anh văn, Nga văn
Địa chỉ liên hệ: Khoa Quản trị kinh doanh - Trường Đại học Kinh tế, 71 Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng
Điện thoại: ; Mobile: 0983417623
Email: thu.ntb@due.edu.vn
 Quá trình giảng dạy và công tác
 

Từ 3/1995 đến 10 /2010: Giảng viên Khoa Quản trị kinh doanh - Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng.


Từ 1995 đến 1998: Phó Bí thư Đoàn trường.


Từ 11/2010 đến nay: Phó phòng Hành chính Tổng hợp; Giảng viên khoa Quản trị kinh doanh - Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng.


Từ  3/2011 đến nay: Chủ tịch Công đoàn trường
 Các công trình khoa học
[1] Đề tài cấp ĐHĐN: Chiến lược nguồn nhân lực của trường đại học đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục đại học: nghiên cứu tình huống trường đại học Kinh tế - ĐHĐN. Chủ nhiệm: Nguyễn Thị Bích Thu. Mã số: Đ2015-04-60. Năm: 2016. (Jun 20 2017 8:03AM)
[2] Đề tài cấp ĐHĐN: ng dụng lý thuyết quan hệ con người và nghề nghiệp để xây dựng định hướng nghề nghiệp cho học sinh – Khảo sát tại các trường PTTH Đà Nẵng. Chủ nhiệm: TS. Nguyễn Thị Bích Thu. Mã số: Đ2011-04-08. Năm: 2012. (Apr 15 2013 2:16PM)
[3] Đề tài cấp ĐHĐN: Một số ý kiến về việc vận dụng lý thuyết chuẩn mực nhóm để nâng cao tính tự giác và tích cực học tập của sinh viên đại học nhằm phục vụ yêu cầu đổi mới của giáo dục đại học. Chủ nhiệm: ThS. Nguyễn Thị Bích Thu. Thành viên: . Mã số: T04-14-50. Năm: 2006. (May 18 2011 4:33PM)
[4] Đề tài cấp cơ sở: Hoàn thiện công tác đào tạo nguồn nhân lực trong các doanh nghiệp dệt may thành phố Đà Nẵng. Chủ nhiệm: Nguyễn Thị Bích Thu. Thành viên: . Mã số: 185/ĐHĐN. Năm: 2002. (May 18 2011 4:29PM)
  
 Các bài báo, báo cáo khoa học
TRONG NƯỚC:
[1]Bài báo: Xây dựng văn hóa chất lượng là nền móng cho đổi mới giáo dục đại học bền vững. Tác giả: Nguyễn Thị Bích Thu. Tạp chí Khoa học Kinh tế. Số: số 4(03). Trang: 100-108. Năm 2016. (Jun 20 2017 7:59AM)
[2]Bài báo: AEC - Cơ hội nâng cấp chuỗi giá trị dệt may toàn cầu của Việt nam. Tác giả: TS. Nguyễn Thị Bích Thu. Tạp chí Khoa học Kinh tế. Số: 3 (03) - 2015. Trang: 41-47. Năm 2015. (Jun 10 2016 4:30PM)
[3]Tham luận: Đầu tư cho nguồn nhân lực để tạo lợi thế cạnh tranh khi tham gia AEC. Tác giả: TS.Nguyễn Thị Bích Thu. Kỷ yếu Hội thảo Khoa học Quản trị và Kinh doanh - COM2015. Trang: 299-305. Năm 2015. (Jun 10 2016 4:37PM)
[4]Bài báo: Đổi mới căn bản giáo dục đại học: người thầy là khâu then chốt. Tác giả: Nguyễn Thị Bích Thu. Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Đà Nẵng. Số: 9[58]/2012. Trang: 85-90. Năm 2012. (May 21 2013 11:26AM)
[5]Tham luận: Phát triển nguồn nhân lực và lợi thế cạnh tranh của các doanh nghiệp trong nền kinh tế tri thức. Tác giả: TS. Nguyễn Thị Bích Thu
marriage affairs open i want an affair
abortion stories gone wrong how to abort at home teenage abortion facts
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
. Kỷ yếu Hội thảo khoa học Quản trị và Kinh doanh - Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
. Trang: 629-638. Năm 2012.
(May 27 2013 4:32PM)
[6]Bài báo: Tiếp cận chuỗi giá trị cho việc nâng cấp ngành Dệt may Việt Nam. Tác giả: ThS.Trương Hồng Trình, TS. Nguyễn Thị Bích Thu, TS.Nguyễn Thanh Liêm. Tạp chí Khoa học Công nghệ Đại học Đà Nẵng
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
. Số: 2. Năm 2010.
(May 18 2011 5:10PM)
[7]Tham luận: Thực trạng và giải pháp đào tạo kiến thức và kỹ năng tâm lý cho khối kinh tế của Đại học Đà Nẵng. Tác giả: TS.Nguyễn Thị Bích Thu. Hội thảo khoa học quốc tế “Nhu cầu, định hướng và đào tạo tâm lý học đường tại Việt Nam
unfaithful spouse developerstalk.com i dreamed my husband cheated on me
abortion stories gone wrong how to abort at home teenage abortion facts
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
. Năm 2009.
(May 18 2011 5:08PM)
[8]Tham luận: Phát triển bền vững ngành dệt may Việt Nam cần sự liên kết bền vững trong đào tạo và phát triển nguồn nhân lực. Tác giả: ThS.Nguyễn Thị Bích Thu. Hội thảo khoa học: Liên kết kinh tế "Vùng kinh tế trọng điểm miền Trung, của Đại học Kinh tế - Đại học Đà nẵng. Năm 2008. (May 18 2011 5:06PM)
[9]Bài báo: Đầu tư cho đào tạo và phát triển nguồn nhân lực hướng đến sự phát triển bền vững của ngành Dệt may Việt Nam. Tác giả: ThS.Nguyễn Thị Bích Thu
walgreens prints coupons open free printable coupons
abortion stories gone wrong information about abortions teenage abortion facts
. Tạp chí Khoa học và Công nghệ
marriage affairs blog.ivanovtech.com i want an affair
. Số: 6. Năm 2007.
(May 18 2011 5:05PM)
[10]Bài báo: Đào tạo nguồn nhân lực để ngành Dệt may Việt Nam đủ sức cạnh tranh khi Việt Nam đã là thành viên của WTO. Tác giả: ThS. Nguyễn Thị Bích Thu. Tạp chí Khoa học và Công nghệ. Số: 2. Năm 2007. (May 18 2011 5:03PM)
[11]Bài báo: Phát triển mô hình liên kết bền vững giữa cơ sở đào tạo và các doanh nghiệp dệt may trong xu hướng hội nhập WTO. Tác giả: ThS. Nguyễn Thị Bích Thu. Tạp chí Khoa học và Công nghệ. Số: 3-4. Năm 2006. (May 18 2011 5:02PM)
[12]Tham luận: Một số giải pháp về nguồn nhân lực để Dệt May Việt Nam đứng vững và phát triển sau khi hiệp định ACT chấm dứt hiệu lực. Tác giả: ThS. Nguyễn Thị Bích Thu. Hội thảo khoa học: Kinh tế Miền Trung, Tây nguyên tiềm năng- động lực và giải pháp, của Đại học Kinh tế - Đại học Đà nẵng. Năm 2005. (May 18 2011 4:57PM)
QUỐC TẾ:
[1]Article: Formation of semantic color space in mastering foreign languages. Authors: Вартанов А.В., Нгуен Б.Т.. Вестн.Моск.Ун-та.Сер.14, психология. No: 2. Pages: с.29-46. Year 1995. (May 18 2011 4:40PM)
[2]Article: Color names of Vietnamese Russian and English languages are located on a common hypersphere in the four-dimentional space. Authors: Vartanov A.V., Nguyen B.Thu. Man, Neuron, Model: E-mail Communications In Psychophysiology. No: 5. Year 1995. (May 18 2011 4:43PM)
  
 Sách và giáo trình
(May 17 2011 9:06AM)
[1]Quản trị nguồn nhân lực Chủ biên: TS. Nguyễn Quốc Tuấn. Đồng tác giả: TS. Nguyễn Quốc Tuấn, TS. Đoàn Gia Dũng, ThS.Đào Hữu Hòa, ThS.Nguyễn Thị Loan, ThS. Nguyễn Thị Bích Thu, ThS.Nguyễn Phúc Nguyên. Nơi XB: Nhà xuất bản Thống Kê. Năm 2006.
  
 Khen thưởng
[1] Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở. Năm: 2006-2007; 2008-2009; 2015-2016.
[2] Bằng khen của Bộ trưởng Bộ giáo dục và Đào tạo. Năm: 2009-2010.
[3] Bằng khen của BCH Công đoàn Giáo dục Việt Nam vì có thành tích xuất sắc trong phong trào CNVC,LĐ và hoạt động Công đoàn. Năm: 2009-2010; 2011-2012; 2014; 2015.
  
 Các học phần và môn giảng dạy
SttTên mônNăm bắt đầuĐối tượngNơi dạy
[1]Hành vi tổ chức
Ngành: Các ngành KHKT khác
 2010 Đại học  Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng
[2]Quản trị nguồn nhân lực
Ngành: Khoa học quản lý
 1998 
marriage affairs blog.ivanovtech.com i want an affair
 
[3]Tâm lý quản trị
Ngành: Khoa học quản lý
 1995   
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn