Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 A Novel Approach to Protect Intellectual Property Core of FPGA-Based Partially Reconfigurable Systems
marriage affairs all wife cheat i want an affair
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Tran Thanh, Tran Hoang Vu, Pham Ngoc Nam, Nguyen Van Cuong
Nơi đăng: The 2012 International Conference on BioSciences and BioElectronics
marriage affairs blog.ivanovtech.com i want an affair
; Số: ICBB 2012;Từ->đến trang: 42-45;Năm: 2012
Lĩnh vực: Khoa học công nghệ; Loại: Báo cáo; Thể loại: Quốc tế
TÓM TẮT
ABSTRACT
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn