Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

[1] Giấy khen Ban CHCĐ ĐHĐN "Đã có thành tích xuất sắc trong phong trào hoạt động Công đoàn năm học 2005-2006". Số: 14/QĐ-KT. Năm: 2006.
[2] Giấy Khen của Giám đốc ĐHĐN “ Đã hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học 2007-2008”.. Số: 3557/QĐKT. Năm: 2008.
[3] Giấy khen của Hiệu Trưởng - Trường Cao đẳng Công nghệ - ĐHĐN, Năm học 2012-2013. Số: 226/QĐ-CĐCN. Năm: 2013.
[4] Chiến sĩ thi đua cơ sở Năm học 2012-2013. Số: 4682 ngày 12/08/2013. Năm: 2013.
[5] Giấy khen của Hiệu Trưởng - Trường Cao đẳng Công nghệ - ĐHĐN - Về thành tích hoạt động Khoa học Công nghệ năm học 2013-2014. Số: 343/ QĐ -CĐCN. Năm: 2014.
[6] Giấy Khen của Giám đốc ĐHĐN “Đã hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học 2013-2014". Số: 5801/QĐKT. Năm: 2014.
[7] Chiến sĩ thi đua cơ sở Năm học 2013-2014. Số: 4754 ngày 18/08/2014. Năm: 2014.
[8] Chiến sĩ thi đua cấp Bộ Năm học 2012 -2013 đến Năm học 2014 -2015. Số: 5540/QĐ - BGDDT. Năm: 2015.
[9] Giấy khen của Hiệu Trưởng - Trường Cao đẳng Công nghệ - ĐHĐN - Về thành tích hoạt động Khoa học Công nghệ năm học 2014-2015 (Đạt giải nhì). Số: 559/QĐ - CĐCN. Năm: 2015.
[10] Chiến sĩ thi đua cơ sở Năm học 2014 -2015. Số: 4363 ngày 21/8/2015. Năm: 2015.
[11] Bằng khen của Bộ Trưởng Bộ Giáo Dục & Đào Tạo. V/v: "Đã có thành tích tiêu biểu xuất sắc trong hoạt động khoa học và công nghệ giai đoạn 2011 -2015". Số: 1126/QĐ - BGDĐT. Năm: 2016.
[12] Giấy khen của Giám đốc ĐHĐN. V/v: "Đã có thành tích tiêu biểu trong hoạt động khoa học và công nghệ giai đoạn 2011 -2015". Số: 1485/QĐKT. Năm: 2016.
[13] Bằng khen của Bộ Trưởng Bộ Giáo Dục & Đào Tạo. V/v: "Đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác từ năm học 2014 -2015 và năm học 2015 -2016". Số: 5358/QĐ-BGDĐT. Năm: 2016.
[14] Chiến sĩ thi đua cơ sở Năm học 2015-2016. Số: 5079 ngày 17/08/2016. Năm: 2016.
[15] Giấy khen của Đảng ủy Trường Trường Cao đẳng Công nghệ năm học 2015 -2016. Năm: 2016.
[16] Giấy khen của Hiệu Trưởng - Trường Cao đẳng Công nghệ - ĐHĐN - Về thành tích hoạt động Khoa học Công nghệ năm học 2015-2016 (Đạt giải nhì).. Số: 608/QĐ - CĐCN. Năm: 2016.
[17] Chiến sĩ thi đua cơ sở Năm học 2016-2017. Số: 2726 ngày 22/8/2017. Năm: 2017.
[18] Chiến sĩ thi đua cơ sở Năm học 2017-2018. Số: 3044/QĐ-ĐHĐN, ngày cấp 7/9/2018. Năm: 2018.
[19] Chiến sĩ thi đua cơ sở Năm học 2018-2019. Số: 2770/QĐ-ĐHĐN, ngày cấp 30/8/2019. Năm: 2019.
[20] Chiến sĩ thi đua cấp Bộ Năm học 2016 -2017 đến Năm học 2018 -2019. Số: 4343/QĐ-BGDĐT. Năm: 2019.
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn