Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 Nghiên cứu, thiết kế, chế tạo Robot khảo sát và lấy mẫu môi trường
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Trần Ngọc Hải, Trần Xuân Tùy, Lê Văn Quang
Nơi đăng: Hội nghị – Triển lãm quốc tế về Điều khiển và Tự động hoá (VCCA2017); Số: ISBN 978-604-73-5569-3;Từ->đến trang: 102;Năm: 2017
Lĩnh vực: Khoa học công nghệ; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
ABSTRACT
Today, Robotics and remote control servey Robot are increasingly invested, developed and widely used to serve human needs not only in industry but also in daily activities. Exploration and survey activities in toxic, unsafe environments require the robot to be flexible, capable of moving in complex topographic, obtaining images and being able to sample the environment. This article presents the results of research, design, manufacture of robots for surveying and sampling the environment, which can be used to develop research in various fields.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn