Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 Modeling of Position Control for Hydraulic Cylinder Using Servo Valve
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Ngoc Hai Tran, Quang Bang Tao, Tan Tien Huynh, Xuan Tuy Tran, and Nhu Thanh Vo
Nơi đăng: Springer International Publishing AG, part of Springer Nature (Scopus Indexed); Số: ISBN: 978-3-319-75419-2;Từ->đến trang: 696-706;Năm: 2018
Lĩnh vực: Kỹ thuật; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Quốc tế
TÓM TẮT
ABSTRACT
In this conference, the authors present the research on positioncontrol of hydraulic cylinders that has piston on one side controlled by servovalves through oil flow. This study includes the dynamic modeling of ahydraulic cylinder with constant load, establishing the mathematical model andcontroller model, selecting the structural parameters of the system and assemblingthe experimental model, then finding the control parameters on theexperimental model, and writing the program for the fuzzy PID control controller.The authors conduct the simulation of the hydraulic cylinder positionusing Matlab/Simulink software and also the experiment with piston displacementof 50, 100, 150, 200 (mm) to derive the delay time, settling time, overshot,and position error at steady state. From there, we evaluate the exact displacementof the piston. The results show that the accuracy of displacement of pistonis as expected and it can be applied in the current machine cutting tools.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn