Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 74,974,623

 Решение задачи использования подземной воды для охлаждения животноводческих помещений
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Thái Ngọc Sơn, Võ Chí Chính
Nơi đăng: Enеrgеtika. Proс. СIS Higher Educ. Inst. аnd Power Eng. Assoc. DOI: 10.21122/1029-7448-2017-60-2-176-186; ISSN 1029-7448 (Print); ISSN 2414-0341 (Online); Số: 60 (2);Từ->đến trang: 176–186;Năm: 2017
Lĩnh vực: Khoa học công nghệ; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Quốc tế
TÓM TẮT
Nhiệt độ ngoài trời ở miền trung Việt Nam trong các tháng mùa hè có thể lên đến 35-40oC. Nhiệt độ này làm gia súc, gia cầm đuối sức, có thể gây ra chết hàng loạt, giảm năng suất thịt, trứng; do vậy, cần làm mát chuồng trại chăn nuôi. Có nhiều phương pháp làm mát chuồng trại, mỗi phương pháp đều có các ưu nhược điểm riêng. Chúng tôi đề nghị dùng nước ngầm với nhiệt độ trung bình 24-25oC để làm mát. Một trong những phương pháp làm mát bằng nước là tưới trên mái nhà. Để xác đinh được lượng nhiệt trong nhà truyền cho nước, có thể xác định gần đúng, xem như nhiệt truyền phần lớn từ trong nhà qua rãnh tôn vào nước, bỏ qua lượng nhiệt dẫn trên sống cánh vào nước. Điều này gây nên sai số khá lớn. Tác giả đã giải bài toán làm mát chuồng trại bằng cách tưới nước trên mái nhà theo phương pháp giải tích, cụ thể là giải bài toán dẫn nhiệt qua cánh khi cánh tiếp xúc với 2 môi trường khác nhau, có tính tới ảnh hưởng của bức xạ nhiệt mặt trời; áp dụng kết quả thu được vào bài toán thực tế để kiểm tra sai số khi tính gần đúng.
ABSTRACT
Ambient temperature in the central part of Vietnam in summer can reach 32–35 оC; in some places it can be more than 42 оC. Hot climate strongly affects the animal organism along-side with the animal weight reduction and reduction the quantity of egg-laying in poultry. There-fore, air conditioning in livestock buildings is necessary. There are several ways to cool the tem-perature in such buildings, and each one has its own advantages and disadvantages. We propose to use underground water at the temperature of 24–25 оC for this purpose. One of the methods of cooling sheds for livestock is sprinkler irrigation of water on the roof. For calculating the amount of heat, removed from the indoor air in the shed to the cooling water, in the first approximation specialists believe in some cases that an appropriate amount of heat being removed is determined mainly by heat transfer from the air inside the shed to the cooling water through the surface of the roof, represented by the lower part of the wave that form the surface of a metal tile, neglecting the influence of heat conduction on top of the wave of the tile surface. Consequentially, such a simpli-fication leads to possible errors. Therefore, the authors solved the problem of cooling shed by irri-gation of water on the roof by an analytical method. Specifically, we solved the problem of heat conductivity of the fin of the finite length of constant cross section, wherein different sides of the fin are conjugate with different environments. Additionally, the calculation considered the effect of solar radiation. For this purpose, the authors have created a heat balance equation at steady state for any infinitesimal element of the fin, and solved the differential equation afterwards. The authors applied the results for calculating practical problem of ground water irrigation of a roof of a livestock shed made of metal areas tiles
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn