Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 72,418,761

 Ứng dụng module water-IF97 để xây dựng đồ thị nhiệt động của nước và hơi nước và giải một số bài toán chuyên ngành
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Thái Ngọc Sơnwalgreens pharmacy coupon walgreen online coupons promo codes walgreens
Nơi đăng: Tạp chí Khoa học và công nghệ - Đại học Đà Nẵng; Số: 9(58);Từ->đến trang: 69-74;Năm: 2012
Lĩnh vực: Kỹ thuật; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Hiệp hội thông số nước và hơi nước quốc tế năm 2007 thông qua bộ công thức IAPWS-IF97 với vùng áp suất được mở rộng từ 0 < p ≤ 10MPa thành 0 < p ≤ 50Mpa trong phạm vi nhiệt độ 1070.15 < T ≤ 2273.15K; các bộ công thức về sức căng bề mặt (năm 1994), hệ số dẫn nhiệt (năm 2008), độ nhớt động lực (năm 2008) cũng được chỉnh sửa cho phù hợp với thang đo nhiệt độ ITS-90 và bộ công thức thông số nhiệt động IAPWS-95 dùng trong khoa học . Dựa trên những dữ liệu mới nhất nêu các tác giả trên đã xây dựng module phần mềm Water- IF97 xác định hầu hết các thông số nhiệt động của nước và hơi nước. Bài báo này đề cập đến việc kiểm tra độ chính xác của module một cách độc lập cho tất cả các thông số p, v, T, u, h, s, cp, cv, ω, λ, σ, μ cũng như việc sử dụng Module để xây dựng các đồ thị của nước và hơi nước, giải các bài toán chuyên ngành, đặc biệt là các bài toán theo phương pháp lặp.
ABSTRACT
In 2007 The International Association for the Properties of Water and Steam (IAPWS) approved the Revised Release on the IAPWS Industrial Formulation 1997 for the Thermodynamic Properties of Water and Steam (IAPWS-IF97), in which for temperatures between 1073 K and 2273 K, the equation extends the upper range of validity inpressure from 10 MPa to 50 MPa. IAPWS issued a Release on the Surface Tension of Ordinary Water Substance in 1994, the Release on Thermal Conductivity of Water Substance and the Release on the Viscosity of Ordinary Water Substance in 2008, corresponding to the International Temperature Scale of 1990 (ITS-90) and the Release on the IAPWS Formulation 1995 for the Thermodynamic Properties of Ordinary Water Substance for General and Scientific Use. The program module Water- IF97 has been created based on above materials. This article is about checking the consistency of the module Water-IF97 for al properties p, v, T, u, h, s, cp, cv, ω, λ, σ, μ, using it to creat the user diagrams of thermodynamic properties of ordinary water and steam and to solve many other thermal problems.marriage affairs open i want an affair
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn