Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 74,213,884

 Một vài bất đẳng thức cho dãy biến ngẫu nhiên phụ thuộc âm.
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Tôn Thất Tú
Nơi đăng: Tạp chí KH&CN Đà Nẵng
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
; Số: Số 45 - Quyển 1;Từ->đến trang: 147-152;Năm: 2011
Lĩnh vực: Tự nhiên; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Các định lý giới hạn trong lý thuyết xác suất cổ điển chủ yếu nghiên cứu sự hội tụ của tổng các biến ngẫu nhiên \frac{1}{n}\sum_{i=1}^n(X_i-\mu_i) với giả thiết các biến ngẫu nhiên X_i độc lập. Trong thời gian gần đây khái niệm độc lập được nhiều tác giả (Lehmann, Hoeffding, ...) quan tâm và mở rộng. Trong bài báo của Lehmann tác giả đã xem xét một số quan điểm về tính phụ thuộc, trong đó sự phụ thuộc âm được xem là một sự mở rộng của tính độc lập của dãy các biến ngẫu nhiên. Ở bài báo này chúng tôi trình bày một số bất đẳng thức dạng mũ nhằm đánh giá xác suất P(\frac{1}{n}\sum_{i=1}^n(X_i-\mu_i)>\epsilon) với giả thiết các biến ngẫu nhiên phụ thuộc âm. Trên cơ sở đạt được chúng tôi ứng dụng để thiết lập luật số lớn cho dãy các biến ngẫu nhiên phụ thuộc âm.
ABSTRACT

© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn