Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 74,998,060

TRONG NƯỚC:
[1]Bài báo: Về định lý giới hạn trung tâm theo trung bình đối với dãy hiệu martingale. Tác giả: ThS. Tôn Thất Tú*; Lê Văn Dũng; Lê Thị Thúy Quỳnh
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN
marriage affairs open i want an affair
. Số: Số 9(82).2014. Trang: 91. Năm 2014.
(Nov 3 2014 2:33PM)
[2]Bài báo: Một số tính chất về du động ngẫu nhiên của dãy đại lượng ngẫu nhiên Bernoulli. Tác giả: Tôn Thất Tú. Tạp chí KHCN Đà Nẵng. Số: 5(66). Trang: 167-171. Năm 2013. (Jul 17 2013 9:46PM)
[3]Bài báo: Định lí hội tụ theo trung bình đối với mảng các biến ngẫu nhiên nhận giá trị trong không gian Banach. Tác giả: Lê Văn Dũng, Tôn Thất Tú. Tạp chí KH&GD ĐH Sư phạm - ĐH Đà Nẵng. Số: 3. Trang: 8-14. Năm 2012. (Jul 29 2013 2:45PM)
[4]Bài báo: Một vài tính chất đặc biệt của phân phối chuẩn 1 chiều. Tác giả: Tôn Thất Tú. Tạp chí KH&CN Đà Nẵng. Số: 48. Trang: 115-120. Năm 2011. (Jan 10 2013 7:45PM)
[5]Bài báo: Một vài bất đẳng thức cho dãy biến ngẫu nhiên phụ thuộc âm. Tác giả: Tôn Thất Tú. Tạp chí KH&CN Đà Nẵng
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
. Số: Số 45 - Quyển 1. Trang: 147-152. Năm 2011.
(Dec 14 2011 7:25PM)
QUỐC TẾ:
[1]Article: Sequential probability ratio test for many simple hypotheses on parameters of time series with trend. Authors: Ton That Tu, A. Kharin. J. Belarus. State Univ. Math. Inform. No: 1. Pages: 35-45. Year 2019. (Jul 13 2019 3:39PM)
[2]Article: Robustness of sequential hypotheses testing for heterogeneous independent observations. Authors: A.Y. Kharin, Ton That Tu. Theory of Probability and Mathematical Statistics. No: 100(1). Pages: 157-166. Year 2019. (Jul 13 2019 3:43PM)
[3]Article: On error probabilities calculation for the truncated sequential probability ratio test. Authors: A.Y. Kharin, Ton That Tu. J. Belarus. State Univ. Math. Inform. No: 1. Pages: 68-76. Year 2018. (Jul 13 2019 3:34PM)
[4]Presentations: Performance and robustness of truncated sequential probability ratio test for time series with trend. Authors: A.Y. Kharin, Ton That Tu. 11th Int. Conf.: Application of multidimensional statistical analysis in economics and quality assessment, Moscow, 21-23/8/2018. Pages: 54-55. Year 2018. (Jul 18 2019 2:45PM)
[5]Presentations: Performance analysis and robustness for sequential testing of parametric hypotheses under deviations in data models. Authors: A.Y. Kharin, Ton That Tu. International Conference on Robust Statistics, Wollongong, Australia, 3–7/7/2017. Pages: 54. Year 2017. (Jul 18 2019 2:39PM)
[6]Article: Performance and robustness analysis of sequential hypotheses testing for time series with trend. Authors: A. Kharin, Ton That Tu. Austrian Journal of Statistics. No: 46(3&4). Pages: 23-36. Year 2017. (Jul 13 2019 3:29PM)
[7]Presentations: On calculation of error probabilities of sequential test for time series with trend. Authors: Ton That Tu. Proceedings of 73th Sci. Conf. for Students and Postgradutes, BSU, 16-25/5/2016. Pages: 99-103. Year 2016. (Jul 13 2019 3:53PM)
[8]Presentations: Evaluation of sequential test characteristics for time series with a trend. Authors: A. Kharin, Ton That Tu. Proc. of the 11th Intern. Conf.: Computer Data Analysis and Modeling: Theoretical and Applied Stochastics, Minsk, 6-10/9/2016. Pages: 96-99. Year 2016. (Jul 13 2019 3:59PM)
[9]Presentations: Sequential procedures of statistical hypotheses testing for time series with a trend in the case of missing values. Authors: A.Y. Kharin, Ton That Tu. Proceedings of Int. Congress on Computer Science: Inf. Sys. and Tech., Minsk, 24-27/10/2016. Pages: 487-491. Year 2016. (Jul 13 2019 4:06PM)
[10]Article: Sequential statistical hypotheses testing on parameters of time series with a trend under missing values. Authors: A. Kharin, Ton That Tu. Proceedings of the Nat. Aca. of Sci. of Belarus - Phys. & Math. Series. No: 3. Pages: 38-46. Year 2016. (Jul 13 2019 3:26PM)
[11]Presentations: Some results on sequential test for time series with a trend in the case of missing values. Authors: Ton That Tu. 12th Belarusian Mathematical Conference, Minsk, 5-10/9/2016. Pages: 20-21. Year 2016. (Jul 18 2019 2:36PM)
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn