Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 74,212,852

 Về định lý giới hạn trung tâm theo trung bình đối với dãy hiệu martingale
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: ThS. Tôn Thất Tú*; Lê Văn Dũng; Lê Thị Thúy Quỳnh
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
Nơi đăng: Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN
marriage affairs open i want an affair
; Số: Số 9(82).2014;Từ->đến trang: 91;Năm: 2014
Lĩnh vực: Tự nhiên; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Trong lớp các định lý giới hạn của lý thuyết xác suất thì Định lý giới hạn trung tâm đóng vai trò rất quan trọng trong việc nghiên cứu các bài toán thống kê và các ứng dụng. Tuy nhiên bài toán thống kê nói chung không cho phép chúng ta nhiên cứu với kích thước mẫu lớn vô hạn, chính vì vậy bài toán “xấp xỉ phân phối chuẩn” sẽ cho phép chúng ta ước lượng được kích thước mẫu cần thiết để chúng ta có thể áp dụng được Định lí giới hạn trung tâm. Trong đó, chuẩn ${L_\infty }$ và ${L_1}$ thường được sử dụng trong bài toán “xấp xỉ phân phối chuẩn”. Trong bài báo này chúng tôi thiết lập một số kết quả về xấp xỉ phân phối chuẩn theo chuẩn ${L_1}$ đối với dãy biến ngẫu nhiên hiệu martingale cùng phân phối xác suất.
unfaithful spouse will my husband cheat again i dreamed my husband cheated on me
walgreens pharmacy coupon link promo codes walgreens
ABSTRACT
Among the limit theorems of the probability theory, the central limit theorem plays an important role in the research of statistical problems and its applications. However, it is almost impossible for us to study statistical problems with infinite sample sizes. Therfore, the problem of “normal approximation” is to enable us to estimate the sample size needed so that the central limit theorem can be applied. In this case, the norm and the norm are usually employed in the problem of “normal approximation”. In this paper, we establish some results of normal approximation in for the sequences of identical distributed martingale difference random variables.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn