Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 86,686,661

 Evaluation of the creep behavior of lead-free SnAgCuBiNi solder joints using in-situ micro-tensile testing
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Q.B. Tao, L. Benabou, K.L. Tan, J.M. Morelle, L. Chassagne and F Ben Ouezdou
Nơi đăng: 13th International Conference on Creep and Fracture of Engineering Materials and Structures, Toulouse; Số: Apr.;Từ->đến trang: 2015;Năm: 2015
Lĩnh vực: Kỹ thuật; Loại: Báo cáo; Thể loại: Quốc tế
TÓM TẮT
ABSTRACT
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn