Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 86,686,361

 The Evaluation of the Interaction Between Human Buttocks Thighs and Wheelchair Seat Cushion to Prevent Pressure Ulcers Using Finite Element Analysis
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: He Thong Bui, Philippe Lestriez, Quang Bang Tao, Karl Debray, Thi Hai Van Nguyen, Redha Taiar
Nơi đăng: International Conference on Human Systems Engineering and Design: Future Trends and Applications; Số: 978-3-030-02053-8;Từ->đến trang: 904-910;Năm: 2018
Lĩnh vực: Chưa xác định; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Quốc tế
TÓM TẮT
ABSTRACT
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn