Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 86,686,330

 Determination of representative dimension parameter values of Korean knee joints for knee joint implant design
Tác giả hoặc Nhóm tác giả:  Dai Soon Kwak, Tao Quang Bang, Mitsugu Todo, Insu Jeon
Nơi đăng: Journal of Engineering in Medicine; Số: 226(5);Từ->đến trang: 368–376;Năm: 2012
Lĩnh vực: Khoa học công nghệ; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Quốc tế
TÓM TẮT
Knee joint implants developed by western companies have been imported to Korea and used for Korean patients. However, many clinical problems occur in knee joints of Korean patients after total knee joint replacement owing to the geometric mismatch between the western implants and Korean knee joint structures. To solve these problems, a method to determine the representative dimension parameter values of Korean knee joints is introduced to aid in the design of knee joint implants appropriate for Korean patients. Measurements of the dimension parameters of 88 male
Korean knee joint subjects were carried out. The distribution of the subjects versus each measured parameter value was investigated. The measured dimension parameter values of each parameter were grouped by suitable intervals called the ‘‘size group,’’ and average values of the size groups were calculated. The knee joint subjects were grouped as the ‘‘patient group’’ based on ‘‘size group numbers’’ of each parameter. From the iterative calculations to decrease the errors between the average dimension parameter values of each ‘‘patient group’’ and the dimension parameter values of the subjects, the average dimension parameter values that give less than the error criterion were determined to be the representative dimension parameter values for designing knee joint implants for Korean patients.
ABSTRACT
Knee joint implants developed by western companies have been imported to Korea and used for Korean patients. However, many clinical problems occur in knee joints of Korean patients after total knee joint replacement owing to the geometric mismatch between the western implants and Korean knee joint structures. To solve these problems, a method to determine the representative dimension parameter values of Korean knee joints is introduced to aid in the design of knee joint implants appropriate for Korean patients. Measurements of the dimension parameters of 88 male
Korean knee joint subjects were carried out. The distribution of the subjects versus each measured parameter value was investigated. The measured dimension parameter values of each parameter were grouped by suitable intervals called the ‘‘size group,’’ and average values of the size groups were calculated. The knee joint subjects were grouped as the ‘‘patient group’’ based on ‘‘size group numbers’’ of each parameter. From the iterative calculations to decrease the errors between the average dimension parameter values of each ‘‘patient group’’ and the dimension parameter values of the subjects, the average dimension parameter values that give less than the error criterion were determined to be the representative dimension parameter values for designing knee joint implants for Korean patients.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn