Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 86,685,611

 Thiết kế và chế tạo xe lăn đa chức năng
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Trịnh Đức Cường, Nguyễn Trường Thịnh, Tào Quang Bảng
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
Nơi đăng: Kỷ yếu hội nghị khoa học công nghệ toàn quốc về cơ khí; Số: 3;Từ->đến trang: 200-205;Năm: 2013
Lĩnh vực: Kỹ thuật; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
marriage affairs open i want an affair
abortion stories gone wrong how to abort at home teenage abortion facts
ABSTRACT
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn