Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 Tác động của hình thức làm việc theo nhóm đối với việc học tập của sinh viên các lớp song ngữ tiếng Pháp – Trường Đại học Bách khoa Đà Nẵng
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Lê Thị Trâm Anh
Nơi đăng: Kỷ yếu Hội nghị Khoa học lần thứ 3 “ Đào tạo ngoại ngữ để hội nhập quốc tế - Cơ hội và thách thức”, Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Đà nẵng; Số: 3/2007;Từ->đến trang: 33-37;Năm: 2007
Lĩnh vực: Xã hội nhân văn; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
ABSTRACT
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn