Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

TRONG NƯỚC:
[1]Bài báo: Áp dụng phương pháp dạy học theo dự án trong giảng dạy tiếng Pháp tại Đại học Đà Nẵng. Tác giả: Lê Thị Trâm Anh. Tạp chí Khoa học Ngoại ngữ Quân sự. Số: 21. Trang: 34 - 42. Năm 2019. (Mar 18 2021 3:40PM)
[2]Bài báo: Tác động của hình thức làm việc theo nhóm đối với việc học tập của sinh viên các lớp song ngữ tiếng Pháp – Trường Đại học Bách khoa Đà Nẵng. Tác giả: Lê Thị Trâm Anh. Kỷ yếu Hội nghị Khoa học lần thứ 3 “ Đào tạo ngoại ngữ để hội nhập quốc tế - Cơ hội và thách thức”, Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Đà nẵng. Số: 3/2007. Trang: 33-37. Năm 2007. (Apr 11 2017 9:58AM)
[3]Bài báo: Về việc dạy nói cho sinh viên lớp chọn năm 1 khoa Tiếng Pháp. Tác giả: Đoàn Thị Ngọc Lan, Lê Thị Trâm Anh. Hội nghị về công tác đào tạo, Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Đà Nẵng. Số: 3/2005. Trang: 27-30. Năm 2005. (Apr 11 2017 9:56AM)
[4]Bài báo: Tìm hiểu động cơ, chiến lược và điều kiện học tập của sinh viên năm 1 khoa tiếng Pháp, trường Đại học Ngoại ngữ Đà Nẵng. Tác giả: Tác giả: Lê Thị Trâm Anh, Trần Gia Ngyên Thy, Huỳnh Thị Thanh Thuý
marriage affairs open i want an affair
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
. , Kỷ yếu Hội Nghị Khoa học lần thứ 1 ”Nghiên cứu khoa học trong đào tạo ngoai ngữ”, Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Đà nẵng. Số: 1. Trang: 7-10. Năm 2004. (Jul 25 2013 4:07PM)
QUỐC TẾ:
[1]Presentations: Profil des étudiants de français en 1ère année du département de français – l'ELE de Danang. Authors: Lê Thị Trâm Anh, Trần Gia Ngyên Thy, Huỳnh Thị Thanh Thuý. Actes du Séminaire régional de recherche - action, Nha Trang, 2004. Pages: 99-102. Year 2004. (Apr 11 2017 10:01AM)
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn