Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 Tìm hiểu động cơ, chiến lược và điều kiện học tập của sinh viên năm 1 khoa tiếng Pháp, trường Đại học Ngoại ngữ Đà Nẵng
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Tác giả: Lê Thị Trâm Anh, Trần Gia Ngyên Thy, Huỳnh Thị Thanh Thuý
marriage affairs open i want an affair
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
Nơi đăng: , Kỷ yếu Hội Nghị Khoa học lần thứ 1 ”Nghiên cứu khoa học trong đào tạo ngoai ngữ”, Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Đà nẵng; Số: 1;Từ->đến trang: 7-10;Năm: 2004
Lĩnh vực: Xã hội nhân văn; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT

marriage affairs blog.ivanovtech.com i want an affair
ABSTRACT

© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn