Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 103,653,835

 Nghiên cứu thực nghiệm khả năng gia công của Polypropylene được gia cường bởi sợi Miscanthus và than sinh học.
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Dinh Son Tran, Victor Songmene, Anh Dung Ngo, Jules Kouam, Arturo Rodriguez-Uribe, Manjusri Misra, and Amar Kumar Mohant.
Nơi đăng: Materials; Số: Materials 2020, 13, 1181;Từ->đến trang: 1 - 22;Năm: 2020
Lĩnh vực: Khoa học công nghệ; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Quốc tế
TÓM TẮT
Khả năng gia công của vật liệu composite phụ thuộc vào thành phần gia cường, các tính chất của chất nền, thông số cắt và dụng cụ cắt được sử dụng (vật liệu, lớp phủ và hình học). Đối với vật liệu composite mới, các nghiên cứu thực nghiệm phải được thực hiện để hiểu khả năng gia công của chúng, và từ đó giúp các nhà sản xuất thiết lập dữ liệu cắt thích hợp. Trong nghiên cứu này, các khảo sát thực nghiệm được thực hiện để phân tích sự ảnh hưởng của các thông số cắt và đường kính mũi khoan đến lực dọc trục, độ nhám bề mặt, năng lượng cắt riêng và sự tạo ra bụi trong quá trình khoan khô của một biocomposite lai mới bao gồm polypropylene được gia cường bằng các sợi Miscanthus và than sinh học. Một thiết kế giai thừa toàn phần đã được dùng cho thiết kế thực nghiệm. Kết quả cho thấy rằng lượng tiến dao, tốc độ trục chính và đường kính mũi khoan có ảnh hưởng đáng kể đến lực dọc trục, độ nhám bề mặt và năng lượng cắt riêng. Sự ảnh hưởng của các thông số gia công và đường kính mũi khoan đến các hạt bụi siêu mịn được tạo ra không có ý nghĩa thống kê, trong khi đó lượng tiến dao và đường kính mũi khoan có ảnh hưởng đáng kể đối với sự tạo ra hạt bụi mịn
ABSTRACT
The machinability of composite materials depends on reinforcements, matrix properties, cutting parameters, and on the cutting tool used (material, coating, and geometry). For new composites, experimental studies must be performed in order to understand their machinability, and thereby help manufacturers establishing appropriate cutting data. In this study, investigations are conducted to analyze the e ects of cutting parameters and drill bit diameter on the thrust force, surface roughness, specific cutting energy, and dust emission during dry drilling of a new hybrid
biocomposite consisting of polypropylene reinforced with miscanthus fibers and biochar. A full
factorial design was used for the experimental design. It was found that the feed rate, the spindle
speed, and the drill bit diameter have significant e ects on the thrust force, the surface roughness, and the specific cutting energy. The e ects of the machining parameters and the drill bit diameter on
ultrafine particles emitted were not statistically significant, while the feed rate and drill bit diameter had significant e ects on fine particle emission.
[ materials.pdf ]
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn