Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 Khảo sát một số môi trường để sản xuất cellulose vi khuẩn thừ Acetobacter xylinum
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Hồ Lê Hân, Đặng Đức Long, Nguyễn Hữu Phước Trang
Nơi đăng: Tạp chí khoa học và công nghệ, Đại học Đà Nẵng; Số: 10;Từ->đến trang: 102-107;Năm: 2013
Lĩnh vực: Chưa xác định; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Cellulose vi khuẩn có những tính chất đặc biệt như: độ tinh khiết cao, trong suốt và có sự tương thích sinh học tốt. Chúng tôi tiến hành nghiên cứu một số môi trường để sản xuất cellulose vi khuẩn. Kết quả thu được như sau: Môi trường nước chiết thơm cho sản lượng cellulose cao nhất là 20 g/l sau thời gian lên men 8 ngày. Sau khi quá trình lên men kết thúc, lượng cellulose tạo ra dày bằng thể tích dịch lên men thì thu được sản lượng cellulose cao nhất: 21,3 g/l trên môi trường nước chiết thơm. Ở các môi trường nước dừa già, cao bắp và nước giá đỗ thì sản lượng cellulose thu được nằm trong khoảng từ 10 đến 14 g/l, và khi lên men kết thúc thì đạt xấp xỉ 18 g/l. Độ pH có ảnh hưởng lớn đến sản lượng cellulose tạo ra, trên môi trường có bổ sung đệm acetat thì cho sản lượng cellulose cao hơn môi trường không bổ sung đệm. Cụ thể trên môi trường CH3COONa 0,05M và 0,1M cho sản lượng lần lượt là 14,7 và 14 g/l.
ABSTRACT
Bacterial cellulose produced by the gram negative, aerobic bacterium of Acetobacter xylinum is chemically pure, free of lignin and hemicelluloses and has a high polymer crystallinity and a high degree of polymerization, thus it has special properties and applications compared to cellulose from other sources. It has many potential applications in biomedical biosensor, food, textile and other industries. We investigated the possibility of using agricultural products as a feedstock for the economical production of microbial cellulose. In this study the performance of four different mediums: mature coconut broth (10g/l), pineapple extract (20g/l), bean sprout extract (14g/l), corn broth (11,3 g/l) were evaluated, for all the medium after 8 days of fermentation. The results indicate that substantial amounts of cellulose were obtained from 18 g/l to 21,3 g/l after the fermentation finished. The pH of media affects the production of cellulose. During the fermentation, Acetobacter xylinum creates acetic acid, makes the pH value reduce. We also investigated the influence of pH on the production of cellulose, the mature coconut medium which have CH3COONa 0,05 M and 0,1 M, have 14,7 g/l and 14 g/l respectively.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn