Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

TRONG NƯỚC:
[1]Bài báo: Khảo sát một số môi trường để sản xuất cellulose vi khuẩn thừ Acetobacter xylinum. Tác giả: Hồ Lê Hân, Đặng Đức Long, Nguyễn Hữu Phước Trang. Tạp chí khoa học và công nghệ, Đại học Đà Nẵng. Số: 10. Trang: 102-107. Năm 2013. (Nov 23 2017 3:32PM)
QUỐC TẾ:
[1]Article: Extracting and purifying pigment R-phycoerythrin from the red alga Mastocarpus stellatus. Authors: Huu Phuoc Trang Nguyen, Michèle Morançais, Joël Fleurence, Thi Ngoc Linh Tran, Justine Dumay. 4th International Conference on Green Technology and Sustainable Development (GTSD 2018. No: 1. Pages: 573-578. Year 2018. (Oct 11 2019 4:16PM)
[2]Presentations: Extraction and purification of natural pigment R-phycoerythrin from marine macro-algae. Authors: Huu Phuoc Trang Nguyen. 3rd International conference Agricultural and Food Sciences. Pages: 22. Year 2018. (Oct 11 2019 4:18PM)
[3]Article: Mastocarpus stellatus as a source of R-phycoerythrin: optimization of enzyme assisted extraction using response surface methodology. Authors: Huu Phuoc Trang Nguyen, Michele Morancais, Joel Fleurence, Justine Dumay. Journal of Applied Phycology (SCI). No: 0921-8971. Pages: 1563–1570. Year 2017. (Nov 23 2017 3:49PM)
[4]Presentations: Enhancement of R-phycoerythrin extraction from Mastocarpus stellatus by the use of enzymatic hydrolysis. Authors: Huu Phuoc Trang Nguyen, Michele Morancais, Joel Fleurence, Justine Dumay. Oceanext interdisciplinary conference. Pages: 67. Year 2016. (Nov 23 2017 3:42PM)
[5]Article: Chapitre 5: Extraction and purification of R-phycoerythrin from marine red algae. Authors: Justine Dumay, Michele Morancais, Huu Phuoc Trang Nguyen, Joel Fleurence. Methods in molecular biology. No: 1064-3745 . Pages: 109-115. Year 2015. (Nov 23 2017 3:46PM)
[6]Presentations: Production of bacterial cellulose from low-cost media. Authors: Dang Duc Long, Ho Le Han, Nguyen Huu Phuoc Trang. Actes de conférence scientifique Franco-Vietnamienne chimie et matéraux pour un environnement durable CMED . Pages: 144. Year 2013. (Nov 23 2017 3:38PM)
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn