Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 74,085,411

 Nét tương đồng giưa câu vô nhân xưng trong tiếng Pháp và câu không đề trong tiếng Việt

Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Nguyễn Thị Thu Trang
Nơi đăng: Tạp chí khoa học ngoại ngữ; Số: 57;Từ->đến trang: 21-30;Năm: 2019
Lĩnh vực: Ngôn ngữ; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Câu vô nhân xưng trong tiếng Pháp, một kiểu câu ñặc trưng của các ngôn ngữ thiên
chủ ngữ, cũng ñược xem là câu không có chủ ñề. Đây chính là cơ sở ñể chúng tôi so sánh
giữa câu vô nhân xưng trong tiếng Pháp và câu không ñề trong tiếng Việt với mong muốn có
thể giúp người sử dụng tiếng Pháp lĩnh hội và dùng ñúng kiểu câu này.
ABSTRACT
[ 2020\2020m07d020_0_47_9Net_tuong_dong_giua_cau_VNX_trong_tieng_Phap_va_cau_khong_de_trong_tieng_Viet_Tap_chi_KHNN_so_57_01.2019.pdf ]
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn