Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 73,604,209

TRONG NƯỚC:
[1]Bài báo: Câu vô nhân xưng miêu tả hiện tượng tự nhiên trong tiếng Pháp và cách dịch 2020 sang tiếng Việt . Tác giả: Nguyễn Thị Thu Trang. Tạp chí Khoa học ngoại ngữ quân sự. Số: 24. Trang: 18-23. Năm 2020. (Jul 9 2020 9:28AM)
[2]Bài báo: Nét tương đồng giưa câu vô nhân xưng trong tiếng Pháp và câu không đề trong tiếng Việt. Tác giả: Nguyễn Thị Thu Trang. Tạp chí khoa học ngoại ngữ. Số: 57. Trang: 21-30. Năm 2019. (Jun 19 2019 4:08PM)
[3]Bài báo: Về cách phân loại câu vô nhân xưng trong tiếng Pháp. Tác giả: Nguyễn Thị Thu Trang. Tạp chí khoa học ngoại ngữ. Số: 55. Trang: 14-24. Năm 2018. (Oct 27 2018 11:18PM)
[4]Bài báo: So sánh hơn nhất trong tiếng Pháp và cách diễn đạt tương đương trong tiếng Việt. . Tác giả: Nguyễn Thị Thu Trang. Tạp chí Ngôn ngữ và đời sống. Số: 11. Trang: 38-41. Năm 2016. (Nov 5 2017 10:28PM)
[5]Bài báo: Đặc điểm ngôn ngữ văn bản quảng cáo du lịch tiếng Pháp. Tác giả: Nguyễn Thị Thu Trang. Tạp chí Ngôn ngữ và đời sống. Số: 11. Trang: 68 - 70. Năm 2015. (Apr 18 2016 9:44PM)
[6]Bài báo: Bối cảnh và ngữ cảnh trong việc sử dụng từ vựng khi dịch từ tiếng Pháp sang tiếng Việt. Tác giả: ThS. Nguyễn Thị Thu Trang*. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN
unfaithful spouse will my husband cheat again i dreamed my husband cheated on me
. Số: Số 2(75).2014. Trang: 85. Năm 2014.
(May 8 2014 4:31PM)
[7]Bài báo: Đặc điểm của tiếng Pháp dùng trong hướng dẫn du lịch. Tác giả: Nguyễn Thị Thu Trang. Kỷ Yếu Hội nghị Khoa Học lần thứ 4, Trường Đại Học Ngoại Ngữ Đà Nẵng. Năm 2008. (Apr 20 2013 11:17PM)
[8]Bài báo: Trong nước: 1-Dự án thử nghiệm đưa Internet vào giảng dạy môn nói tiếng Pháp ở Trường Đại Học Ngoại Ngữ Đà Nẵng. Tác giả: Nguyễn Thị Thu Trang
marriage affairs open i want an affair
abortion stories gone wrong how to abort at home teenage abortion facts
. Kỷ Yếu Hội nghị Khoa Học lần thứ 3, Trường Đại Học Ngoại Ngữ Đà Nẵng. Năm 2007. (Apr 20 2013 11:15PM)
QUỐC TẾ:
[1]Presentations: PRAGMATICS OF EXCLAMATIONS IN THE PROMOTIONAL TOURIST WRITINGS. Authors: Nguyễn Thị Thu Trang. Organisation Internationale de la Francophonie (CREFAP/OIF). Pages: 281-290. Year 2018. (Oct 27 2018 11:43PM)
[2]Presentations: Caractéristiques du langage professionnel de guides touristiques. Authors: Nguyen thi Thu Trang. Séminaire régional de recherche - action. Pages:.. Year 2008. (Apr 20 2013 11:21PM)
[3]Presentations: Introduction des T.I.C dans l’enseignement/ apprentissage de l’expression orale. Authors: Nguyen Thi Thu Trang. Séminaire régional de recherche - action, Siem Reap ( Cambodge). Pages:.. Year 2007. (Apr 20 2013 11:19PM)
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn